Goodman Pool Cov Txheej Txheem Txog Kev Pab Nyiaj

 1. Muaj nyiaj pab rau cov tsev neeg uas muaj cov me nyuam 18 xyoo los sis yau dua ntawd uas tsim nyog rau kev noj sus dawb los sis txo nqi raws li hauv Madison Metropolitan School District (MMSD) Cov Txheej Txheem.

  Yog hais tias tus neeg thov tsis tsim nyog rau kev noj sus dawb los sis txo nqi raws li hauv MMSD, tus neeg thov yuav tsum tau sau ib daim ntawv qhia: lub npe, qhov chaw nyob, kev thov nyiaj pab, thiab yog vim li cas ho thov kev pab. Tej zaum yuav tsum tau muab ntaub ntawv pov thawj thaum soj ntsuam.

  Tus neeg tau txais qhov nyiaj pab yuav tsum yog neeg nyob hauv: Lub Nroog Madison, Zos Madison, los sis tam sim no rau npe kawm ntawv hauv Madison Metropolitan School District.

 2. Madison Cov Tiaj Ua Si muaj cai los tshawb tag nrho cov lus qhia uas nyob rau hauv daim ntawv thov kev pab, kom thiaj li yuav pab tau, tsis pom zoo rau, los sis tshem tawm tau cov nyiaj pab.
 3. Teb Daim Ntawv Thov Nyiaj Pab thiab daim ntawv Yuav Pib thiab Rau Npe Kawm thiab xa mus rau Madison Cov Tiaj Ua Si lis.
 4. Tsuas yog Madison Cov Tiaj Ua Si Tus Neeg Khiav Dej Num Xyuas Cov Nyiaj Pab thiaj yog tus yuav los soj ntsuam daim ntawv thov, kom thiaj li tswj tau nruj txog qhov tsis pub lwm tus neeg paub.
 5. Yuav qhia rau cov neeg thov seb lawv yuav tau dab tsi rau lawv qhov nyiaj pab.
 6. Tej zaum yuav muab cov nyiaj pab raws qhov uas ntau tshaj nram qab no:
  • Chav kawm - txog ob (2) chav rau ib tug me nyuam twg.
  • Daim Pib Siv Raws Ib Cim Caij Ntuj Rau Tsev Neeg Ua Luam Dej.
  • Yuav thov tau lwm cov chav kawm los sis cov pib siv txhua hnub thiab tsuas yuav suav yog tias tseem tshuav nyiaj pab.
 7. Cov nyiaj pab rau Madison Cov Tiaj Ua Si -- Goodman Pool Kev Pab Nyiaj yog los ntawm Madison Parks Foundation. Cov nyiaj pab yog muab los ntawm Goodman Foundation.