Skip to main content

Cov Kevcai thiab Kev Coj

Yuav Paub Dab Tsi Ua Ntej Koj Mus Luam Dej

 • Cov rooj zaum lawj rov qab muaj!
 • Cov chaw tso koj cov khoom (lockers) & chav hloov khaub ncaws rov qhib dua..
 • Nqa ib lub raj nti dej. Cov chaw nti dej rov muaj.
 • Khoom noj ntim hnav muaj muag. Peb txais nyiaj ntsuab, tshev, thiab MasterCard lossis Visa.
 • Khoom noj & dej dawb tso cai nyob rau hauv lub cabana cheeb tsam nkaus xwb.
 • Txhua tus menyuam mos uas tseem tsis tau paub sim hoob nab yuavtsun hnav cov pawm ua luam dej.
 • KEV NKAG THAUM MUAJ XWM CEEV: Tsis pub tsav tsheb lossis nres tsheb rau ntawm qhov chaw ua yog lub voj voog thiab qhov chaw nres ua teem rau cov neeg pab tua hluav taws thiab rau tub ceev xwm. Yog tias koj nres tsheb thiab nyob rau qhov chaw no, koj yuav raug pib txhaum cai.
 • Txhua tus neeg ua luam dej hnub nyoog qis dua 12 xyoos yuav tsum xeem dhau qhov kev sim ua luam dej thiaj li tau pub siv qhov chaw dhia dej (diving board) lossis pub luam dej hauv chav tob. Saib Swim Test Test kom paub ntxiv.

Kev ceev faj thiab cov lus pom zoo

 • Yog tias koj mob, nyob hauv tsev.
 • Peb tsis yuam koj looj daim ntaub npog ntsej muag tabsis peb pom zoo tias yog qhov zoo tshaj yog tias koj looj daim ntaub npog ntsej muag.

Cov Kevcai

 • Yuavtsum hwm txhua tus qhua thiab cov neeg ua haujlwm.
 • Txhua tus neeg tuaj yuavtsum saib yus tus kheej thiab tsis txhob siv lus thuam, lus ntxub ntxaug lwm haiv neeg lossis lwm yam lus tsis tsim nyog rau lwm tus qhua lossis cov neeg ua haujlwm. Cov neeg no yuav raug tshem tawm ntawm qhov chaw luam dej.
 • Yuav tsis pub kev sib ntaus sib tua thiab kev ua si ntxhib. Yog tias leejtwg sib ntaus yauv raug rho taw ntawm qhov chaw luam dej.
 • Tsuas pub luam dej rau thaum cov neeg ua haujlwm pab luam dej (lifeguard) ua haujlwm xwb. Thiab yuavtsum ua raws li cov lus qhia ntawm cov lifeguard txhua lub sijhawm.
 • Khoom noj thiab dej dawb tsuas pub rau qhov chaw Cabana xwb.
 • Kev dhia dej (diving) tsuas yog tso cai hauv qhov chaw dhia dej xwb.
 • Tsis txhob nkag mus rau hauv dej yog tias koj muaj ib qhov kev txhab lossis muaj qhov qhib ntawm koj lub cev es kis tau kab mob rau lwm tus.
 • Tsis pub menyuam yaus hnav pawm ua tsis yog pawm luam dej, tsuas pub cov menyuam yaus uas hnav cov pawm ua luam dej nyob rau hauv chav luam dej xwb.
 • Tsis pub haus luam yeeb thiab cawv. Yog tias tsis ua raw cai yuav raug rho tawm.
 • Tsis pub ntog qaub ncaug.
 • Tsis pub nqa cov iav ntim dej.
 • Yog tias koj cov khoom ploj lossis raug nyiag lawm, lub Nroog Madison tsis muaj lub luag haujlwm thiab yuav tsis lees paub rau koj cov khoom ploj lossis raug nyiag lawm.
 • Thov khaws koj cov khib nyiab thiab pov tseg txhua yam kom koj qhov chaw nyob zoo ib yam li thaum koj xub tuaj.
 • Cov neeg tuaj tsheb: tsuas pub nres tsheb ntawm cov chaw nres tsheb xwb. Tsis txhob nres tsheb, sawv lossis nyog rau qhov chaw lub voj voog tsav lossis ntawm txoj kab hluav taws kub uas nyob rau sab qab teb (south) nres tsheb.

Cai Ntawm Cov Khoom thiab Tsho Pab Luam Dej (Lifejacket Rules)

 • Tsis pub siv cov khoom uasi pab luam dej li inflatables, xws li cov raj sab hauv, dej tis, swimsuits uas muaj built-in flotation.
 • Cov khaub ncaws uas pab luam dej li lifejackets yeej pub hnav tabsis tsuas pub hnav rau cov chaw ua dej ntiav xwb, thiab tsis pub hnav ntawv cov chaw swb (slides). Cov lifejackets uas pub hnav yuavtsum yog raws cai li tebchaws Meskas Chaw Haujwlm Saib Xyuas Dej Hiav Txwv pom zoo Hom 1 lossis 2.
 • Lifejackets tsis tso cai rau hauv dej tob lossis hauv cov swb.
 • Cov me nyuam hnav lub tsho lifejacket yuav tsum tau saib xyuas los ntawm niam txiv thiab nyob ze niav txiv lossis tus neeg saib txhua lub sijhawm.
 • Cov menyuam yaus hnub nyoog qis dua 7 xyoos yuav tsum tau saib xyuas txhua lub sijhawm (saib koj tus menyuam txhua lub sijhawm thiab nyob ze koj muab kev pabcuam tam sim) los ntawm niam txiv lossis tus neeg saib xyuas yuavtsum muaj hnub nyoog 16 xyoo lossis laus dua.

Cov neeg ua haujlwm siab muaj txoj cai los tshuaj xyuas, hloov pauv, thiab tsim cov cai thaum pom tias tsim nyog.


XEEM LUAM DEJ DHAU

Kevcai tshiab rau cov neeg ua luam dej 12 xyoos rov hauv

Txhua tus neeg muaj hnub nyoog 12 xyoos lossis qis dua yuav tsum xeem kom dhau qhov kev xeem luam dej ua ntej thiaj li mam pub siv qhov dhia dej (diving board) thiab luam dej ntawm qhov chaw tob. Cov neeg ua haujlwm hauv nroog Madison Aquatics muaj cai nug txhua tus neeg tuaj ua luam dej kom yuavtsum xeem dhau luam dej ua ntej tsis hais hnub nyoog li cas.

Kev xeem luam dej dhau, tus neeg yuavtsum pib luam dej ntawm qhov chaw ntiav thiab luam dej mus rau qhov tob tshaj, thiab yuavtsum luam dej ntawm qhov tob rau ib (1) feeb thiab luam dej rau qhov chaw tawm pas dej ntawm qhov chaw tob. Kev xeem luam dej dhau tsuas pub tsib (5) tus neeg thaum chaw luam dej qhib thiab thaum txhua lub sijhawm cov neeg ua haujlwm so. Yog tias muaj ntau tshaj tsib (5) tus neeg xeem luam dej dhau, ces tus neeg ua haujlwm saib xyuas luam dej mam li tso cai xeem luam dej ntxiv.

Cov neeg uas xeem dhau qhov kev xeem ua luam dej yuav raug lawv lub npe tso rau Dive & Deep End chaw tso npe thiab yuav muab ib lub dab teg rau lawv coj txhua nub tuaj. Kev xeem luam dej dhau yuavtsum tau xeem ib zaug txhua xyoos. Cov neeg ua tuaj txhua hnub, yuav tsum tau kuaj nrog cov neeg ua haujlwm ua ntej kom tau txais lub dab teg tshiab txhua hnub.


Cov Cai Thaum Chaw Luam Dej Kaw

Chaw Luam Dej Uasi Yuav Raug Kaw:

 • Yog tias huab cua kub qis dua 69° thaum qhib lossis neeg tuaj koom tsawg.
 • Yog los nag ntau heev thiab ua rau cov lifeguards tsis pom pas dej tob li cas.
 • Yog tias muaj los nag, nag xob nag cua los yog xob laim ntev tshaj li ib xuab moo thiab tseem yuav muaj cua daj cua dub mus txuas ntxiv.
 • Yog tias cov khoom thiab tsev uasi luam dej tsis ua haujlwm (mechanical breakdown).
 • Yog tias chaw luam dej Goodman tsis tuaj yeem ua tau raws li lub xeev cov cai rau kev nyab xeeb, kev saib xyuas thiab kev ua haujlwm raw li ntawm cov pas dej kev coj.
 • Yog tias chaw luam dej raug kaw ntawm Chaw Haujlwm Saib Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv.

Cov Xovtooj Tim Tauj thiab Ntsiab Paub Yog Tias Koj Muaj Pab Pawg Tuam Luam Dej Lossis Lus Nug Li Nram No

 • Hu rau kom paub meej thaum twg koj pab pawg lub sijhawm luam dej 608-264-9292.
 • Koj yuavtsum muaj ib pab neeg ua haujlwm (group staff/counselors) saib xyuas tagnrho koj pab pawg menyuam thaum nyob hauv chaw uasi luam dej.
 • Thov hu rau 608-264-9292 yog tias koj yuav tsum tau thim koj lub sijhawm pab pawg sai li sai tau thaum koj paub tias koj yuav tsis tuaj koom thaum lub sijhawm teem tseg.
 • Goodman Chaw Uasi (Park) muaj lub tsev noj mov me me, chaw ntaus pob (volleyball), thiab chaw pov npas (basketball) nyob ze ntawm chaw luam dej yog tias koj xav tau chaw uasi thaum luam dej tag.
 • Peb xav kom koj qhov sijhawm ntawm Goodman Chaw Luam Dej yog ib lub sijhawm zoo thiab nyab xeeb rau koj thiab koj pab pawg!

Chaw Luam Dej Cov Ntsiab thiab Lus To Taub

Menyuam:
hnub nyoog 1-18
Cov Neeg Muaj:
hnub nyoog 19-61
Cov Neeg Laus:
hnub nyoog 62 thiab tshaj

Cov Neeg Nyob Nroog Madison/Cov Neeg Tsis Nyob Nroog Madison (Resident/Non-Resident): Yog tias koj lus chaw nyob yog nyob rau hauv Nroog Madison.

Tsev Neeg: Txhais tau tiam txhua tus neeg uas nyob tib lub tsev uake.

Xws li:

 • Cov neeg laus nrog yus nyob ib tsev
 • Cov menyuam uas yog foster children
 • Cov menyuam uas tsis yog yus yug tabsis nrog yus nyob ib tse (step children)
 • Cov tub ntxhais kawm ntawv ua tuaj lwm lub tebchaw ua nrog yus nyob ib tse (foreign exchange students)
 • Cov menyuam ua nrog yus nyob ib ntus (families with joint placement arrangements)

Ib tus neeg ua haujlwm saib xyuas cov menyuam yuav tsis suav tias yog ib tus tswv cuab ua nyob hauv tsev neeg. Yog tias koj xav tau cov ntawv thov rau kev txiav txim siab txog qhov xwm txheej tshwj xeeb yuav tsum raug xa mus rau hauv kev sau ntawv mus rau Parks Division.