Lub Pas Ua Luam Dej Cov Kev Cai & Cov Kev Npaj Siab Xav Tau

Cov cai thiab cov kev xav kom ua nram qab no yog rau txhua tus neeg txoj kev nyab xeeb thiab kev lom zem. Yog ua txhaum ib nqe twg yuav raug rau txim rau txog li thiab nrog rau kev muab tshem tawm hauv lub tuam tsev uas lub pas dej nyob.

 • Tsuas da dej thaum muaj ib tug neeg saib neeg da dej ua hauj lwm xwb. Ua raws li tus neeg saib neeg da dej cov lus qhia txhua lub sij hawm.
 • Hwm txhua tus neeg siv lub pas dej thiab cov neeg ua hauj lwm. Ib tug neeg twg uas siv cov lus phem los sis lus tsis zoo txog ib haiv neeg twg rau ib tug neeg tuaj da dej los sis ib tug neeg ua hauj lwm yuav raug tshem tawm hauv lub tuam tsev.  
 • Tsis pub sib ntaus thiab ua si luab luab.  
 • Tsuas pub dhia dej hauv qhov chaw cia dhia dej nkaus xwb.  
 • Tsis txhob nkag rau hauv qhov chaw muaj pas dej yog tias koj muaj ib qho to los sis ib tug kab mob uas kis tau.  
 • Pub muaj cov khoom ua si uas muag, huv, thiab tawg tsis taus ntawm qhov chaw ntiav ntiav. Tej zaum yuav txwv tsis pub siv tej hom khoom ua si.  
 • Cov khoom tso pa rau,  xws li cov voj voog sab hauv, cov tis da dej, cov khaub ncaws hnav da dej uas muaj cov yas los pab kom ntab mas tsis pub coj mus rau hauv pas dej.  
 • Pub hnav cov tsho pab cawm txoj sia yog tias tau kev pom zoo los ntawm Teb Chaws Mis Kas Cov Neeg Saib Xyuas Hiav Txwv Hom 1 los sis 2.  
 • Tsis pub hnav cov tsho pab cawm txoj sia hauv cov dej tob los sis ntawm cov zawv zawg (slides).  
 • Cov me nyuam uas hnav lub tsho pab cawm txoj sia yuav tsum tau muaj niam txiv saib xyuas thiab nyob ze li ntawm ib txhais npab.  
 • Cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 7 xyoo rov hauv yuav tsum tau muaj neeg saib xyuas tas li (saib xyuas koj tus me nyuam txhua lub sij hawm thiab muab tau kev pab tam sim ntawd) los ntawm ib tug neeg uas muaj hnub nyoog 16 xyoo los sis hlob dua ntawd.  
 • Cov me nyuam uas tseem tsis tau txawj mus siv chav dej mas yuav tsum tau hnav cov pawj da dej.
 • Yuav nqa tau cov dej uas ntim rau hauv cov taub ntim uas tawg tsis taus. Tag nrho lwm cov khoom noj, dej haus, los sis khaub noom yas mas tsis pub nqa mus. Muaj muag khoom noj ntawm qhov chaw muag khoom noj thiab yuav tsum tau noj ntawm qhov chaw muag khoom noj.
 • Tsis pub haus luam yeeb, tshuaj thiab dej caw.
 • Tsis pub nqa cov taub ntim uas yog lam hwj.
 • Lub Nroog Madison yuav tsis thaj tsob rau cov khoom uas xiam los sis raug nyiag. Muaj cov tub xauv rau neeg rau khoom.
 • Tsis pub nqa rooj zaum mus rau hauv. Muaj cov rooj zaum ntawm lawj.
 • Tsis pub cia khib nyiab nyob sw pes vog thiab muab cov khib nyiab tso rau hauv lub thoob khib nyiab.

Tsab Cai Txog Kev Kaw Lub Pas Dej

Yuav kaw lub pas dej thaum muaj cov nram qab no:

 • Yog hais tias cov huab cua nws qis tshaj 69° thaum qhib (1:00) los sis muaj tsawg tshaj 50 tus neeg uas them nyiaj tuaj da dej.
 • Yog hais tias los nag ua rau cov neeg saib neeg da dej tsis pom hauv qab thus ntawm lub pas dej.
 • Yog hais tias tau los nag, xob nthe los sis xob laim mus ib teev thiab zoo li yuav muaj nag xob nag cua mus txuas ntxiv.
 • Tshuab hlau tsis ua hauj lwm lawm.
 • Goodman Pool yuav ua tsis tau raws li xeev cov cai hais txog kev nyab xeeb, kev tu thiab kev khiav cov pas dej thiab cov chaw ua si hauv dej.

Cov Nqe Lus Txog Lub Pas Dej & Cov Ntsiab Txhais

Hnub Nyoog:

Me Nyuam Yaus:
hnub nyoog 1-18
Neeg Laus:
hnub nyoog 19-61
Cov Laus:
hnub nyoog 62 & rov saud

Neeg Nyob Hauv Zos/Neeg Tsis Nyob Hauv Zos: Ib tug neeg uas nyob hauv Madison uas muaj Madison qhov chaw nyob thiab/los sis nyob hauv Madison Metropolitan Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv.

Tsev neeg: Tsev neeg yog txhais tias yog cov neeg uas nyob ntawm tib qho chaw nyob.

Ib co piv txwv muaj xws li:

 • ib khub niam txiv laus laus uas nyob nrog tsev neeg/cov me nyuam, cov khub uas tsis tau sib yuav
 • cov me nyuam uas coj los pab yug
 • cov me nyuam tshiab
 • cov tub ntxhais kawm ntawv uas tuaj txawv teb chaws tuaj kawm ntawv
 • cov tsev neeg uas muaj ob qho chaw rau me nyuam nyob

Ib tug neeg uas tuaj pab zov me nyuam hauv ib tug neeg lub tsev yuav TSIS suav tias yog ib tug neeg nyob hauv tsev neeg. Cov ntawv thov kom muab kev txiav txim vim muaj tej yam tshwj xeeb mas yuav tsum tau sau rau hauv ntawv xa mus rau Parks Division.