Kob Nyiaj Pab Txhawb Kev Kawm Ntawv

Goodman Pool yog ib qho chaw rau txhua tus tsis hais seb tau nyiaj li cas.Lub koom haum Madison Parks Foundation, Irwin A. thiab Robert D. Goodman Foundation thiab Shelley Glover Foundation zoo siab muab nyiaj pab rau cov nqi nkag, cov chav kawm, Waves Pawg Ua Luam Dej & Dhia Dej.

Tus Qauv Rau Cov Nyiaj Pab & Cov Lus Qhia

 1. Muaj nyiaj pab rau cov tsev neeg uas muaj cov me nyuam hnub nyoog 18 xyoo thiab yau dua ntawd uas tsim nyog rau kev noj sus dawb los sis txo nqi raws li hauv Madison Metropolitan Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv (MMSD) Cov Txheej Txheem.
  • Yog hais tias tus neeg thov tsis tsim nyog rau kev noj sus dawb los sis txo nqi raws li hauv MMSD, tus neeg thov yuav tsum tau xa ib tsab ntawv tuaj uas muaj: lub npe, qhov chaw nyob, kev thov nyiaj pab, thiab tshab txhais seb xav tau dab tsi.
 2. Cov neeg tau txais nyiaj pab yuav tsum yog neeg nyob hauv: Lub Nroog Madison, Lub Zos Madison, los sis sam sim kawm ntawv hauv Madison Metropolitan Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv.
 3. Madison Parks muaj cai los tshawb xyuas tag nrho cov lus qhia uas nyob hauv daim ntawv thov kev pab, kom thiaj li muab tau nyiaj pab, tsis pom zoo rau nyiaj pab, los sis tshem tawm cov nyiaj pab.
 4. Teb daim ntawv thov kev pab.
 5. Tag nrho cov lus qhia uas muab rau hauv daim ntawv thov nyiaj mas yuav tsis qhia tawm rau lwm tus neeg.
 6. Cov nyiaj pab mas yuav pab tau rau cov nram qab no:
  a. Cov nqi nkag - Cov nqi nkag rau ib tug neeg txhua hnub (cov pib nkag 10 zaus).
  b. Chav kawm - txog ob (2) zaug rau ib tug me nyuam twg. 
  c. Waves Pawg Ua Luam Dej & Dhia Dej - koj yuav thov tau rau pawg ua luam dej, pawg dhia dej los sis ob qho tag nrho.
  d. Chav Kawm Ua Tus Saib Xyuas Neeg Da Dej - rau cov neeg uas xav nrhiav ib txoj hauj lwm saib xyuas neeg da dej.
  e. Lwm cov kev kawm los sis cov pib nkag txhua hnub - yuav txiav txim rau raws seb tshuav nyiaj li cas.

Yog xav tau, mus thov online los sis hauv kev xa ntawv

Rau Npe Thov Nyiaj Pab Hauv Online: tshawb "scholarship"
LOS SIS
Xa hauv kev xa ntawv:
Madison Parks
Attn: Scholarship Administrator
210 Martin Luther King Jr. Blvd., Room 104
Madison, WI 53703
Email:
goodmanpool@cityofmadison.com

Hmong