Zaum tas muab kho: 
07/01/2020 11:53 am

Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv Muaj Dab Tsi Pauv Tshiab (Public Health Updates)

Kom paub txog seb kev noj qab haus huv muaj dab tsi pauv tshiab ntawm kab mob COVID-19, xws li tej yam pom zoo kom ua nyias nyob nyias deb tsis txhob nyob sib ze (social distancing recommendations) thiab yuav ua li cas yog koj mob los yog tau mus ze lwm tus neeg muaj tus kab mob (sick or exposed), ntaub ntawv tso tawm ntawm zos Madison thiab Nroog Dane County Lub Hoob Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (Public Health Madison & Dane County).

Qhov chaw kuaj dawb hauv zej zog (free community testing site) muaj nyob rau tim lub tsev Alliant Energy Center. Tsis tas yuav teem caij li.

Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv Muaj Dab Tsi Pauv Tshiab (Public Health Updates)

Mus saib Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv (Public Health’s) qhov ntaub ntawv tso tawm (data dashboard) taug qab txog ub no seb cov kab mob COVID-19 muaj ntau li cas (COVID-19 cases).

Lub Zos Hauj Lwm Muaj Dab Tsi Pauv Tshiab (City Service Updates)

Saib tas nrho lub Zos cov hauj lwm seb muaj li cas pauv tshiab (City service updates) »

Cov chaw ua si (Parks)

Tagnhro Madison Cov Chaw Ua Si Yeej Qhib Tab Sis Yuav Tsum Siv Kev Tiv Thaiv. Ntau qhov chaw ua si qhib tab sis muaj qees cov kevcai tiv thaiv tshiab. Txhua qhov chaw ua si chaw haujlwm (park offices) raug kaw. Muaj ntau cov kev pabcuam nyob online. Tam sim no cov chaw no raug kaw:

Yog koj xav paub ntxiv thov mus saib ntawm no​​​​​​ Parks Coronavirus (COVID-19) page.

Ceg Ntoo, Khib Nyiab, & Rov Qab Siv Dua (Brush, Refuse, & Recycling)

Khib Nyiab & Rov Qab Siv Dua

Cov neeg tuaj nqa Khib nyiab thiab Cov Khoom Rov Qab Siv Dua pib thaum 6:30 teev sawv ntxov, 30 feeb ntxov dua li ib txwm. Txhua tus neeg yuav tsum muab lawv lub laub thiab cov khoom khib nyiab nqa mus nraum zoov thaum 6:30 sawv ntxov thaum lub sijhawm teem tuaj nqa khib nyiab.

Yog koj xav paub ntxiv thov saib ntawm no Streets Coronavirus (COVID-19) page.

Ceg Ntoo, Nplooj Ntoo, & Khoom Pov Tseg Ntawm Koj Vaj Tsev Nraum Zoov

Kev pabcuam sau ceg ntoo ntawm kev tseem tab tom muaj. Tab sis txoj kev pabcuam no yuav qeeb dua li ib txwm vim lub sijhawm no cov neeg ua haujlwm khaws khib nyiab tseem tab tom khaws khib nyiab thiab khoom rov qab siv dua uas yog qhov tseem ceeb.

Nplooj thiab nplooj yub khib nyiab tau xaus rau lub caij nplooj ntoo hlav. Nqa cov khoom no mus rau qhov chaw tso nplooj, lossis muab lawv pob rau qab tsib tog.

Cov Chaw Pov

Cov chaw pov nplooj ntoo nyob tim 1501 W. Badger Rd, 4602 Sycamore Ave, thiab 402 South Point Rd yeej qhib tab sis cov sijhawm qhib thiab kevcai tau pauv.

Qhov chaw txiav nplooj ntoos thiab uas kom me (brush processing and mulch facility) tim 121 E. Olin Ave. yeej qhib rau cov neeg nyob hauv Madison tab sis tsuas pub tuaj nqa me me xwb. Qees yam kev pabcuam li, pov nplooj ntoo loj, tseem tsis tau qhib tam sim no. Yog koj xav paub ntxiv, thov saib ntawm no: Street Division.

Ntoo Ua Muab Txiav Tau Me Me (Mulch)

Qhov chaw ua txiav ntoo kom me me tau raug kaw thiab cov ntoo me me tau raug pov tseg thiab yuav tsis rov muaj rau tam sim no. Tab sis qhov chaw no tseem muaj qees cov ntoo me me rau neeg siv tim 121 E. Olin Ave.

Cog Ntoo Thaum Caij Nplooj Ntoo

Cog ntoo ntawm qhov chaw terrace ib nyuag qeeb dua li txhua xyoo vim cov kevcai tiv thaiv los ntawm tus kab mob. Qee cov neeg nyob hauv zos uas cia siab tias yuav tau txais lawv cov ntoo thaum lub sijhawm nplooj ntoo hlav, tej zaum yuav tsis tau lawv cov ntoo txog thaum lub caij nplooj zeeg.