Zaum tas muab kho: 
05/28/2020 3:03 pm

Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv Muaj Dab Tsi Pauv Tshiab (Public Health Updates)

Kom paub txog seb kev noj qab haus huv muaj dab tsi pauv tshiab ntawm kab mob COVID-19, xws li tej yam pom zoo kom ua nyias nyob nyias deb tsis txhob nyob sib ze (social distancing recommendations) thiab yuav ua li cas yog koj mob los yog tau mus ze lwm tus neeg muaj tus kab mob (sick or exposed), ntaub ntawv tso tawm ntawm zos Madison thiab Nroog Dane County Lub Hoob Kas Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv (Public Health Madison & Dane County).

Qhov chaw kuaj dawb hauv zej zog (free community testing site) muaj nyob rau tim lub tsev Alliant Energy Center. Tsis tas yuav teem caij li.

Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv Muaj Dab Tsi Pauv Tshiab (Public Health Updates)

Mus saib Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv (Public Health’s) qhov ntaub ntawv tso tawm (data dashboard) taug qab txog ub no seb cov kab mob COVID-19 muaj ntau li cas (COVID-19 cases).

Lub Zos Hauj Lwm Muaj Dab Tsi Pauv Tshiab (City Service Updates)

 • Qhov ntau cov vaj tsev ua hauj lwm luam (public buildings) muab kaw tas lawm thaum rov qab qhib mam hais paub. Qhov ntau ntawm lub Zos cov hauj lwm (City services) muaj kev pab nyob rau hauv kas piv tawm (computer) (online) los yog raws kev xa ntawv (mail). Nkag mus saib seb hauj lwm muaj dab tsi pauv tshiab (service updates), los yog tiv tauj lub hoob kas chaw hauj lwm (agency) yog muaj dab tsi nug.
 • Tas nrho Madison Cov Tsev Khaws Ntaub Ntawv Luam (Madison Public Libraries) muab kaw rau pej xeem lawm tab sis kuj muaj kev ua hauj lwm pab me ntsis (limited services), xws li muaj qhov nqa ntaub ntawv ntawm ntug kev (curbside pickup).
 • Cov Tsheb Npav Loj Thaum Neeg Mus Los Hauv Zos (Metro Transit) yij raws ua hauj lwm tab sis sij hawm muab txo tsawg lawm thiab siv cov caij raws li muab kho hnub Vas Xom (Saturday schedules).
 • Kev thauj nroj tsuag (refuse) thiab tej khoom yuav coj rov mus ua dua tshiab (recycling) yij rawm muaj li qub, tab sis yuav pib thauj 30 nas this ntxov zog pib thaum 6:30 am sawv ntxov. Cov pej xeem neeg yuav tau npaj lawv cov thoob (carts) tso ntawm ntug kev rau cov neeg ua hauj lwm tuaj thauj (collection) ua ntej 6:30 am sawv ntxov uas yog lawv hnub thauj raws caij (normal collection day).

Saib tas nrho lub Zos cov hauj lwm seb muaj li cas pauv tshiab (City service updates) »

Zej Zog Muaj Dab Tsi Pauv Tshiab (Community Updates)


Cov chaw ua si (Parks)

Cov chaw ua si (parks) kuj muab thwm tias yog ib qhov tseem ceeb (essential asset) rau ntawm kev noj qab nyob zoo thiab kom tsis muaj mob (heath and wellness) nyob rau lub sij hawm muaj tus kab mob COVID-19 thoob ntiaj teb (pandemic). Vim li no, cov chaw ua si (parks) xav tas nrho ua ke yij rawm qhib (open) tab sis kuj tau muab kho hloov me ntsis (adjustments) es kom thiaj li tsis muaj mob teeb meem (safety precautions). Rawm tias tas nrho Cov chaw ua si cov hoob kas (Parks offices) kuj muab kaw (closed) rau cov pej xeem lawm los, cov neeg ua hauj lwm (staff) yij rawm ua hauj lwm pab raws li hauv qab nram no.

Tej Yam Qhib Ntawm Cov Chaw Ua Si (Open Park Amenities) (nias txoj kab ntawv (link) nram no qhia txog tej yam muab kho hloov me ntsis (adjustments) es kom thiaj li tsis muaj mob teeb meem (safety precautions), siv ntawv As Kiv (English)):

Cov Chaw Ua Si Cov Hoob Kas thiab Tsev Saib Xyuas Chaw Ua Si Muab Kaw Lawm (Closed Park Offices and Facilities)

 • Lub Hoob Kas Saib Xyuas Cov Chaw Ua Si (Parks Administration Office): Cov neeg ua hauj lwm yij muaj kev sib tiv tauj tau siv email los yog hais lus kaw tseg ntawm (608) 266-4711. Muaj ntau cov kev pab (services) nyob rau hauv kas piv tawm online.
 • Lub Hoob Kas Saib Xyuas Toj Ntxas Forest Hill (Forest Hill Cemetery Office): Cov neeg ua hauj lwm tsuas muaj kev sib tiv tauj raws teem caij xwb, thov hu mus teem caij ntawm (608) 266-4720 los yog email.
 • Lub Tsev Ua Hauj Lwm Saib Xyaus Kev Ua Si Ub No Ntawm Warner Park (Community Warner Park Community Recreation Center): Tas nrho txhua yam kev pab cuam (programs) muab kaw lawm yog thaum pauv txawv mam li qhia paub.
 • Lub Tsev Vaj Paj Olbrich Botanical Gardens: Tas nrho txhua yam kev pab cuam (programs) thiab kev ua ub no (services) muab kaw lawm yog thaum pauv txawv mam li qhia paub.

Tej Yam Ntawm Cov Chaw Ua Si Uas Muab Kaw Lawm (Closed Park Amenities)

 • Cov chaw khoom ua si rau me nyuam yaus (playgrounds)
 • Cov Chaw Pov Npas Basketball (Basketball Courts)
 • Cov Tsev Viv (Restrooms)
 • Cov Chaw Mus Cuam Disc Golf (Disc Golf Courses)
 • Cov Chaw Ncaws Ntaus Npas (Athletic Fields)
 • Cov Tsev Noj Zaub Mov Nkaum Nag Hnub Tom Chaw Ua Si (Shelters), tas nrho cov no yij rawm muab kaw txij thaum lub caij ntuj no los (winter season), Highland Manor thiab Gates of Heaven los tam sim no muab kaw lawm thiab
 • Cov Ciav Dej Haus (Drinking Fountains)
 • Cov Chaw Mus Caij Skate (Skate park)
 • Cov Chaw Ntaus Tennis (Tennis Courts)
 • Cov Chaw Us Si Pickleball (Pickleball Courts)

Muab Kawm Lawm (Canceled): Txhua yam ub no npaj ua (events) xam nrog tib si cov kev xauj chaw ua si thaib tsev siv noj zaub mov nkaum nag hnub tom chaw ua si (athletic and shelter reservations)

LUS CEEV (NOTE): Raws Li Txoj Cai Tseem Ceeb Hais Kom Ua (Emergency Order), cov no yuav muab siv mus kom txog rau 8 a.m. sawv ntxov, Tsib Hlis Ntuj vas thib 26, Xyoo 2020 los yog txog txij kom muaj ib qhov cai tshiab (superseding order) hais kom ua txawv (issued).

Mus xyuas Madison Parks website yog xav paub ntxiv thiab cov kev pab hauv kas piv tawm (online services)