Goodman Pool Cov Cai

Rau txhua tus txoj kev lom zem, thov ua raws li cov cai hais txog kev nyab xeeb thiab cov txheej txheem nram qab no:

 1. Tsuas da dej thaum muaj ib tug neeg saib neeg da dej ua hauj lwm xwb.
 2. Tsis pub nqa khoom noj, dej haus, los sis khaub noom yas sab nraud los. Tsuas pub nqa dej rau hauv cov taub ntim uas tawg tsis tau. Tag nrho lwm cov khoom noj mas yuav tsum tau yuav thiab noj ntawm qhov chaw yuav khoom noj.
 3. Ua raws li tus neeg saib neeg da dej cov lus qhia txhua lub sij hawm. Yog ua txhaum cov cai hauv pas dej yuav raug txim txog rau qhov thiab nrog rau qhov kom tawm hauv lub pas dej mus.
 4. Cov me nyuam uas muaj hnub nyoog 7 xyoo rov hauv yuav tsum tau muaj ib tug neeg uas muaj hnub nyoog 16 xyoo los sis hlob dua ntawd los saib xyuas nraim (saib koj tus me nyuam txhua lub sij hawm thiab yuav tsum muab tau kev pab tam sim ntawd).
 5. Cov me nyuam 5 xyoos thiab hlob dua ntawd yuav tsum tau siv qhov chaw hloov khaub ncaws uas yog rau cov zoo li nws. Muaj cov chav hloov khaub ncaws rau tsev neeg.
 6. Tsis txhob nkag rau hauv qhov chaw muaj pas dej yog tias koj muaj ib qho to los sis ib tug kab mob uas kis tau.
 7. Cov me nyuam mos liab thiab cov me nyuam me uas tsis tau paub mus tom chav dej yuav tsum tau hnav cov pawj rau thaum da dej.
 8. Tsis pub muaj dej cawv, haus luam yeeb, cov khoom uas yog luam yeeb los sis yeeb tshuaj.
 9. Tsis pub muaj cov taub fwj.
 10. Cov khoom tso pa rau- xws li cov voj voog sab hauv, cov tis da dej, cov khaub ncaws hnav da dej uas muaj cov yas los pab kom ntab mas tsis pub coj mus rau hauv pas dej.
 11. Pub hnav cov tsho pab cawm txoj sia yog tias tau kev pom zoo los ntawm Teb Chaws Mis Kas Cov Neeg Saib Xyuas Hiav Txwv Hom 1 los sis 2.
 12. Ib tug me nyuam uas hnav lub tsho pab cawm txoj sia yuav tsum tau muaj leej niam leej txiv saib xyuas thiab nyob deb ib txhais npab hauv qhov chaw ntiav ntiav xwb.
 13. Pub muaj cov khoom ua si uas muag, huv, thiab tawg tsis taus ntawm qhov chaw ntiav ntiav. Tej zaum yuav txwv tsis pub siv tej hom khoom ua si kom muaj kev nyab xeeb rau cov neeg uas tuaj da dej ntawd.
 14. Tau teem sij hawm mus so 15 feeb los mus saib xyuas kev nyab xeeb txhua tav su uas kom tag nrho cov neeg da dej tawm hauv dej.
 15. Tag nrho cov neeg da dej yuav tsum tau hwm cov cai thiab cov sam xeeb ntawm lwm cov neeg.
 16. Cov suab yuav tsum tau hais kom nrov li sib txuas lus nrog neeg li niaj zaus.
 17. Txwv tsis pub nqa cov twj uas siv hluav taws xob rau hauv qhov chaw muaj pas dej.
 18. Lub Nroog Madison tsis thaj tsob rau cov khoom uas xiam los sis raug nyiag lawm. Muaj cov tub xauv nyob ib sab ntawm qhov chaw hloov khaub ncaws.
 19. Ib tug neeg twg uas siv cov lus phem los sis lus tsis zoo txog ib haiv neeg twg rau ib tug neeg tuaj da dej los sis ib tug neeg ua hauj lwm yuav raug tshem tawm hauv lub tuam tsev.
 20. Yuav kaw tau lub pas dej thaum yuav tu, vim muaj tej yam mob, los sis huab cua tsis zoo.
 21. Tsis pub nqa cov rooj zaum mus. Muaj cov rooj zaum ntawm lawj.
 22. Tsab Cai Txog Kev Kaw Lub Pas Dej - Yuav kaw lub pas dej thaum muaj cov nram qab no:
  • Yog hais tias cov huab cua nws qis tshaj 69° thaum qhib (1:00) los sis muaj tsawg tshaj 50 tus neeg uas them nyiaj tuaj da dej.
  • Yog hais tias los nag ua rau cov neeg saib neeg da dej tsis pom hauv qab thus ntawm lub pas dej.
  • Yog hais tias tau los nag, xob nthe los sis xob laim mus ib teev thiab zoo li yuav muaj nag xob nag cua mus txuas ntxiv.
  • Tshuab hlau tsis ua hauj lwm lawm.
  • Goodman Pool yuav ua tsis tau raws li xeev cov cai hais txog kev nyab xeeb, kev tu thiab kev khiav cov pas dej thiab cov chaw ua si hauv dej.

Hmong

Subscribe to Email List

Subscribe to the Madison Parks Goodman Pool email list:

By participating on this list the Wisconsin Public Records Laws may subject your email address to disclosure to third parties. By selecting "Yes" you are requesting that we treat your email address that you have provided to this list as confidential and you are also stating that you would not participate in this service if the City is obligated to release your email address to such third party requesters.

You can also get Goodman Pool & other Parks Updates by finding us on Facebook and Twitter.