Alcohol License Review Committee - Rau Hlis Ntuj vas thib 26, Xyoo 2024

 • Hnub Peb Vas Phuv, Rau Hlis Ntuj vas thib 26, Xyoo 2024

  5:30pm tav su
 • Qhov chaw

  Koj muaj peev xwm koom lub rooj sab laj no uas yog mus sib ntsib kiag los sis ib leeg nyob ib qho deb.

  City-County Building
  210 Martin Luther King Jr. Blvd, Room 201
  Madison, WI 53703
 • Cov txheej txheem thiab Cov lus sib tham uas sau tseg

 • Cov lus pom uas sau tseg

  Koj muaj peev xwm sau cov lus pom raws cov txheej txheem mus rau licensing@cityofmadison.com
 • Yeeb Yaj Duab

  Watch live on Spectrum channel 994, AT&T U-Verse channel 99, and Madison City Channel on Roku and Apple TV.

 • Listen by Phone

  (877) 853-5257
  Webinar ID: 860 2442 2720
 • Txhais & Chaw Nyob

  Lub rooj sib tham no yuav muaj ua lus Askiv. Thov hu rau peb yog tias koj xav tau kev txhais lus, kev txhais lus, lossis kev pabcuam. Koj tuaj yeem xa email licensing@cityofmadison.com, lossis mus rau lub rooj sib tham cov txheej txheem nrhiav tus xov tooj.
Nplooj ntawv no puas pab tau koj?