Lub Tsev Hais Plaub Hauv Tuam Ceeb Nroog

Cov Kev Pab Cuam Txhais Lus

Koj muaj cai los thov tau ib tus kws txhais lus yam tsis sau nqi rau koj them.

You have the right to an interpreter at no cost to you.

Tiene derecho a un intérprete sin costo para usted.

您有權申請免費口譯服務。

Thov rau ib tus Kws Txhais Lus

Cov Pab Kev Yooj Yim

Peb cog lus yuav ua kom ntseeg tias cov tib neeg uas xiam oob qhab tuaj yeem qhia tau lawv rooj plaub rau tus kws txiav txim. Thov txuas lus nrog peb yog tias koj xav tau qhov pab kev yooj yim.

Thov rau qhov Pab Kev Yooj Yim

Hais Txog Ntawm Lub Tsev Hais Plaub Hauv Tuam Ceeb Nroog

Tus Kws Txiav Txim Plaub Ntug Zoo Daniel P. Koval
Tus Kws Txiav Txim Plaub Ntug Zoo Daniel P. Koval

Lub Nroog Madison Lub Tsev Hais Plaub Hauv Tuam Ceeb Nroog yog tus sawv cev ntawm fab kev txiav txim plaub ntug ntawm nom tswv. Peb muaj kev pab cuam coj zoo thiab zoo tiag rau txhua tus siv lub tsev hais plaub, nco qab ntsoov tias yuav tau ua raws cai thiab coj ncaj.

Lub Tsev Hais Plaub Hauv Tuam Ceeb Nroog teeb coj ncaj nruab nrab rau kev hais plaub cov plaub ntug raws Txoj Cai Hais Plaub Hauv Nroog. Peb hais thaj tsam li 26,000 rooj plaub rau ib xyoos.

Cov plaub ntug uas nquag muaj suav nrog:

  • Kev ua txhaum txoj cai tswj tsiaj yug
  • Tsab cai hais txog ua tsev nyob
  • Coj tsis ncaj ncees
  • Qaug dej cawv thaum tsav tsheb ua txhaum thawj zaug
  • Txoj cai hais txog kev noj qab haus huv
  • Kev nres tsheb
  • Kev khiav tsheb
  • Kev siv uas tsis tau kev tso cai
  • Kev tsis mus tshwm ntsej muag
  • Qaug dej qaug cawv