Lus Qhia Tshiab Txog Khaus Laus Nas Vais Lav (COVID-19)

Peb lub rooj muab kev pab cuam tau kaw tsis qhib rau zej tsoom lawm, tos kom txog thaum muaj kev ceeb toom tshiab. Koj tuaj yeem txuas lus tau nrog peb los ntawm xa ntawv, email, fev los sis hu xov tooj. Lub chaw ua hauj lwm cov sij hawm ua hauj lwm yog hnub Monday – Friday, 8:00 teev sawv ntxov – 4:30 tsaus ntuj.

Yuav tsis pub tus kheej tuaj kiag rau hauv tsev hais plaub kom txog thaum muaj kev ceeb toom dua tshiab. Txhua yam yuav tham nrog tsev hais plaub ces tsuas pub xa ntawv, email, fev los sis hu xov tooj. Koj yuav tsum txuas lus nrog lub tsev hais plaub thaum txog sij hawm los sis ua ntej koj hnub tim teem sij hawm nrog tsev hais plaub. Yog koj tsis ua li hais, yuav suav tias koj muaj txim txhaum nyob rau hauv koj daim pib, daim ntawv foob los sis daim ntawv tsis txaus siab.

Koj yuav tsum qhia koj li chaw nyob xa ntawv tam sim no rau lub tsev hais plaub.

Koj tuaj yeem ua kev them nqi los ntawm xa ntawv los sis hauv oos lais.

Saib txhua yam uas muaj feem cuam tshuam rau lub Nroog li kev pab cuam nyob rau hauv lub Nroog lub vev xaib txog COVID-19 (ua lus As Nkiv).

Cov Kev Pab Cuam Txhais Lus

Koj muaj cai los thov tau ib tus kws txhais lus yam tsis sau nqi rau koj them.

You have the right to an interpreter at no cost to you.

Tiene derecho a un intérprete sin costo para usted.

您有權申請免費口譯服務。

Thov rau ib tus Kws Txhais Lus

Cov Pab Kev Yooj Yim

Peb cog lus yuav ua kom ntseeg tias cov tib neeg uas xiam oob qhab tuaj yeem qhia tau lawv rooj plaub rau tus kws txiav txim. Thov txuas lus nrog peb yog tias koj xav tau qhov pab kev yooj yim.

Thov rau qhov Pab Kev Yooj Yim

Hais Txog Ntawm Lub Tsev Hais Plaub Hauv Tuam Ceeb Nroog

Lub Nroog Madison Lub Tsev Hais Plaub Hauv Tuam Ceeb Nroog yog tus sawv cev ntawm fab kev txiav txim plaub ntug ntawm nom tswv. Peb muaj kev pab cuam coj zoo thiab zoo tiag rau txhua tus siv lub tsev hais plaub, nco qab ntsoov tias yuav tau ua raws cai thiab coj ncaj.

Lub Tsev Hais Plaub Hauv Tuam Ceeb Nroog teeb coj ncaj nruab nrab rau kev hais plaub cov plaub ntug raws Txoj Cai Hais Plaub Hauv Nroog. Peb hais thaj tsam li 26,000 rooj plaub rau ib xyoos.

Cov plaub ntug uas nquag muaj suav nrog:

  • Kev ua txhaum txoj cai tswj tsiaj yug
  • Tsab cai hais txog ua tsev nyob
  • Coj tsis ncaj ncees
  • Qaug dej cawv thaum tsav tsheb ua txhaum thawj zaug
  • Txoj cai hais txog kev noj qab haus huv
  • Kev nres tsheb
  • Kev khiav tsheb
  • Kev siv uas tsis tau kev tso cai
  • Kev tsis mus tshwm ntsej muag
  • Qaug dej qaug cawv
Tus Kws Txiav Txim Plaub Ntug Zoo Daniel P. Koval
Tus Kws Txiav Txim Plaub Ntug Zoo Daniel P. Koval