Sij Hawm Rooj Sab Laj

Hnub Ib Vas Cas, Rau Hlis Ntuj vas thib 24, Xyoo 2024

Madison Central Business Improvement District (BID) Marketing Committee 122 W Washington Ave
Finance Committee Nyob deb
Sustainable Madison Committee Nyob deb
Plan Commission Nyob deb
Humanitarian Award Commission, Reverend Doctor Martin Luther King, Jr. Nyob deb

Hnub Ob Vas As Qhas, Rau Hlis Ntuj vas thib 25, Xyoo 2024

Water Utility Board Madison Water Utility
Police Civilian Oversight Board Complaint Process Subcommittee
Ceeb toom qhia cov neeg ntxim yuav tuaj koom rooj sab laj ntawm Madison Arts Commission Nyob deb

Hnub Peb Vas Phuv, Rau Hlis Ntuj vas thib 26, Xyoo 2024

Street Use Staff Commission Nyob deb
Alcohol License Review Committee Nyob deb
Greater Madison Metropolitan Planning Organization (MPO) Technical Coordinating Committee Tso Tseg
Committee on Aging Nyob deb
Parks Long Range Planning Subcommittee Nyob deb
Urban Design Commission Nyob deb
Board of Public Works Nyob deb
Vending Oversight Committee Tso Tseg
Transportation Commission Nyob deb
Alcohol License Review Committee Nyob deb, City-County Building
Community Services Committee Nyob deb

Hnub Plaub Vas Phab Hav, Rau Hlis Ntuj vas thib 27, Xyoo 2024

Community Development Authority Nyob deb
Joint Campus Area Committee Nyob deb
Housing Strategy Committee Madison Municipal Building
Disability Rights Commission Nyob deb
Police Civilian Oversight Board
Nplooj ntawv no puas pab tau koj?