Common Council - Kaum Ib Hlis Ntuj vas thib 9, Xyoo 2021

 • Hnub Ob Vas As Qhas, Kaum Ib Hlis Ntuj vas thib 9, Xyoo 2021

  5:30pm tav su
 • Qhov chaw

  Lub rooj sab laj no tau tsa sawv uas yog ib leeg nyob ib qho deb.

 • Cov txheej txheem thiab Cov lus sib tham uas sau tseg

 • Cov lus pom uas sau tseg

  Koj muaj peev xwm sau cov lus pom raws cov txheej txheem mus rau allalders@cityofmadison.com.
 • Yeeb Yaj Duab

  Saib laib thaum Tshooj Xa Huab Cua 994 AT&T U Verse tshooj 99 thiab Tshooj Madison City (Madison City Channel) hauv Roku thiab Apple TV.

 • Listen by Phone

  (877) 853-5257 (Toll Free)
  Webinar ID: 918 2994 1271
 • Txhais & Chaw Nyob

  Lub rooj sib tham no yuav muaj ua lus Askiv. Thov hu rau peb yog tias koj xav tau kev txhais lus, kev txhais lus, lossis kev pabcuam. Koj tuaj yeem xa email allalders@cityofmadison.com, lossis mus rau lub rooj sib tham cov txheej txheem nrhiav tus xov tooj.
Nplooj ntawv no puas pab tau koj?