Community Development Block Grant Committee - Xya Hlis Ntuj vas thib 11, Xyoo 2024

 • Hnub Plaub Vas Phab Hav, Xya Hlis Ntuj vas thib 11, Xyoo 2024

  5:30pm tav su
 • Qhov chaw

  Lub rooj sab laj no tau tsa sawv uas yog ib leeg tham nrog ib leeg.

  Madison Municipal Building
  215 Martin Luther King Jr Blvd, Rm 206
  Madison, WI 53703
 • Cov lus pom uas sau tseg

  Koj muaj peev xwm sau cov lus pom raws cov txheej txheem mus rau cdbgcommittee@cityofmadison.com
 • Txhais & Chaw Nyob

  Lub rooj sib tham no yuav muaj ua lus Askiv. Thov hu rau peb yog tias koj xav tau kev txhais lus, kev txhais lus, lossis kev pabcuam. Koj tuaj yeem xa email cdbgcommittee@cityofmadison.com, lossis mus rau lub rooj sib tham cov txheej txheem nrhiav tus xov tooj.
Nplooj ntawv no puas pab tau koj?