Equal Opportunities Commission - Peb Hlis Ntuj vas thib 14, Xyoo 2024

 • Hnub Plaub Vas Phab Hav, Peb Hlis Ntuj vas thib 14, Xyoo 2024

  5:00pm tav su
 • Qhov chaw

  Lub rooj sab laj no tau tsa sawv uas yog ib leeg nyob ib qho deb.

 • Cov txheej txheem thiab Cov lus sib tham uas sau tseg

 • Cov lus pom uas sau tseg

  Koj muaj peev xwm sau cov lus pom raws cov txheej txheem mus rau eoc@cityofmadison.com.
 • Listen by Phone

  (877) 853-5257
  Webinar ID: 886 2908 6255
 • Txhais & Chaw Nyob

  Lub rooj sib tham no yuav muaj ua lus Askiv. Thov hu rau peb yog tias koj xav tau kev txhais lus, kev txhais lus, lossis kev pabcuam. Koj tuaj yeem xa email eoc@cityofmadison.com, lossis mus rau lub rooj sib tham cov txheej txheem nrhiav tus xov tooj.
Nplooj ntawv no puas pab tau koj?