Finance Committee - Rau Hlis Ntuj vas thib 24, Xyoo 2024

 • Hnub Ib Vas Cas, Rau Hlis Ntuj vas thib 24, Xyoo 2024

  4:30pm tav su
 • Qhov chaw

  Lub rooj sab laj no tau tsa sawv uas yog ib leeg nyob ib qho deb.

 • Cov txheej txheem thiab Cov lus sib tham uas sau tseg

 • Cov lus pom uas sau tseg

  Koj muaj peev xwm sau cov lus pom raws cov txheej txheem mus rau financecommittee@cityofmadison.com
 • Yeeb Yaj Duab

  Watch live on Spectrum channel 994, AT&T U-Verse channel 99, and Madison City Channel on Roku and Apple TV.

 • Listen by Phone

  (877) 853-5257
  Webinar ID: 871 9565 7291
 • Txhais & Chaw Nyob

  Lub rooj sib tham no yuav muaj ua lus Askiv. Thov hu rau peb yog tias koj xav tau kev txhais lus, kev txhais lus, lossis kev pabcuam. Koj tuaj yeem xa email financecommittee@cityofmadison.com, lossis mus rau lub rooj sib tham cov txheej txheem nrhiav tus xov tooj.
Nplooj ntawv no puas pab tau koj?