Homeless Services Consortium Board of Directors - Yim Hlis Ntuj vas thib 7, Xyoo 2024

 • Hnub Peb Vas Phuv, Yim Hlis Ntuj vas thib 7, Xyoo 2024

  1:00pm tav su
 • Qhov chaw

  Lub rooj sab laj no tau tsa sawv uas yog ib leeg nyob ib qho deb.

 • Cov lus pom uas sau tseg

  Koj muaj peev xwm sau cov lus pom raws cov txheej txheem mus rau hsc@cityofmadison.com
 • Listen by Phone

  (877)853-5257
  Meeting ID: 880 1162 8775
  Passcode: 818996
 • Txhais & Chaw Nyob

  Lub rooj sib tham no yuav muaj ua lus Askiv. Thov hu rau peb yog tias koj xav tau kev txhais lus, kev txhais lus, lossis kev pabcuam. Koj tuaj yeem xa email hsc@cityofmadison.com, lossis mus rau lub rooj sib tham cov txheej txheem nrhiav tus xov tooj.
Nplooj ntawv no puas pab tau koj?