Ceeb toom qhia cov neeg ntxim yuav tuaj koom rooj sab laj ntawm Housing Strategy Committee - Plaub Hlis Ntuj vas thib 10, Xyoo 2024

 • Hnub Peb Vas Phuv, Plaub Hlis Ntuj vas thib 10, Xyoo 2024

  8:00am sawv ntxov
 • Qhov chaw

  Lub rooj sab laj no tau tsa sawv uas yog ib leeg tham nrog ib leeg.

  Madison Municipal Building
  215 Martin Luther King Jr. Blvd, Room 010
  Madison, WI 53703
 • Cov txheej txheem thiab Cov lus sib tham uas sau tseg

 • Txhais & Chaw Nyob

  Lub rooj sib tham no yuav muaj ua lus Askiv. Thov hu rau peb yog tias koj xav tau kev txhais lus, kev txhais lus, lossis kev pabcuam. Koj tuaj yeem xa email housingstrategy@cityofmadison.com, lossis mus rau lub rooj sib tham cov txheej txheem nrhiav tus xov tooj.
Nplooj ntawv no puas pab tau koj?