Housing Strategy Committee - Rau Hlis Ntuj vas thib 27, Xyoo 2024

 • Hnub Plaub Vas Phab Hav, Rau Hlis Ntuj vas thib 27, Xyoo 2024

  5:00pm tav su
 • Qhov chaw

  Lub rooj sab laj no tau tsa sawv uas yog ib leeg tham nrog ib leeg.

  Madison Municipal Building
  215 Martin Luther King Jr Blvd, Room 215
  Madison, WI 53703
 • Cov txheej txheem thiab Cov lus sib tham uas sau tseg

 • Cov lus pom uas sau tseg

  Koj muaj peev xwm sau cov lus pom raws cov txheej txheem mus rau housingstrategy@cityofmadison.com
 • Txhais & Chaw Nyob

  Lub rooj sib tham no yuav muaj ua lus Askiv. Thov hu rau peb yog tias koj xav tau kev txhais lus, kev txhais lus, lossis kev pabcuam. Koj tuaj yeem xa email housingstrategy@cityofmadison.com, lossis mus rau lub rooj sib tham cov txheej txheem nrhiav tus xov tooj.
Nplooj ntawv no puas pab tau koj?