President's Work Group on Environmental Justice - Kaum Ib Hlis Ntuj vas thib 29, Xyoo 2021

 • Hnub Ib Vas Cas, Kaum Ib Hlis Ntuj vas thib 29, Xyoo 2021

  3:30pm tav su
 • Qhov chaw

  Lub rooj sab laj no tau tsa sawv uas yog ib leeg nyob ib qho deb.

 • Cov txheej txheem thiab Cov lus sib tham uas sau tseg

 • Cov lus pom uas sau tseg

  Koj muaj peev xwm sau cov lus pom raws cov txheej txheem mus rau envjusticewg@cityofmadison.com .
 • Listen by Phone

  (877) 853-5257
  Meeting ID: 985 5328 5311
 • Txhais & Chaw Nyob

  Lub rooj sib tham no yuav muaj ua lus Askiv. Thov hu rau peb yog tias koj xav tau kev txhais lus, kev txhais lus, lossis kev pabcuam. Koj tuaj yeem xa email envjusticewg@cityofmadison.com , lossis mus rau lub rooj sib tham cov txheej txheem nrhiav tus xov tooj.
Nplooj ntawv no puas pab tau koj?

Cov Rooj Sab Laj President's Work Group on Environmental Justice Tom Ntej

Tsis muaj lwm lub sij hawm teev tseg tias muaj cov rooj sab laj President's Work Group on Environmental Justice tom ntej.