Sister City Collaboration Committee - Kaum Ib Hlis Ntuj vas thib 1, Xyoo 2021

 • Hnub Ib Vas Cas, Kaum Ib Hlis Ntuj vas thib 1, Xyoo 2021

  5:30pm tav su
 • Qhov chaw

  Lub rooj sab laj no tau tsa sawv uas yog ib leeg nyob ib qho deb.

 • Cov txheej txheem thiab Cov lus sib tham uas sau tseg

 • Cov lus pom uas sau tseg

  Koj muaj peev xwm sau cov lus pom raws cov txheej txheem mus rau sccc@cityofmadison.com.
 • Listen by Phone

  (877) 853-5257 (Toll Free)
  Meeting ID: 928 5512 1287
 • Txhais & Chaw Nyob

  Lub rooj sib tham no yuav muaj ua lus Askiv. Thov hu rau peb yog tias koj xav tau kev txhais lus, kev txhais lus, lossis kev pabcuam. Koj tuaj yeem xa email sccc@cityofmadison.com, lossis mus rau lub rooj sib tham cov txheej txheem nrhiav tus xov tooj.
Nplooj ntawv no puas pab tau koj?