Street Use Staff Commission - Yim Hlis Ntuj vas thib 10, Xyoo 2022

 • Hnub Peb Vas Phuv, Yim Hlis Ntuj vas thib 10, Xyoo 2022

  10:00am sawv ntxov
 • Qhov chaw

  Lub rooj sab laj no tau tsa sawv uas yog ib leeg nyob ib qho deb.

 • Cov txheej txheem thiab Cov lus sib tham uas sau tseg

 • Cov lus pom uas sau tseg

  Koj muaj peev xwm sau cov lus pom raws cov txheej txheem mus rau susc@cityofmadison.com.
 • Listen by Phone

  (877) 853-5257
  Meeting ID: 886 9458 3557
 • Txhais & Chaw Nyob

  Lub rooj sib tham no yuav muaj ua lus Askiv. Thov hu rau peb yog tias koj xav tau kev txhais lus, kev txhais lus, lossis kev pabcuam. Koj tuaj yeem xa email susc@cityofmadison.com, lossis mus rau lub rooj sib tham cov txheej txheem nrhiav tus xov tooj.
Nplooj ntawv no puas pab tau koj?