Water Utility Board - Rau Hlis Ntuj vas thib 25, Xyoo 2024

 • Hnub Ob Vas As Qhas, Rau Hlis Ntuj vas thib 25, Xyoo 2024

  4:30pm tav su
 • Qhov chaw

  Lub rooj sab laj no tau tsa sawv uas yog ib leeg tham nrog ib leeg.

  Madison Water Utility
  119 East Olin Avenue
  Madison, WI 53713
 • Cov txheej txheem thiab Cov lus sib tham uas sau tseg

 • Cov lus pom uas sau tseg

  Koj muaj peev xwm sau cov lus pom raws cov txheej txheem mus rau waterutilityboard@cityofmadison.com
 • Txhais & Chaw Nyob

  Lub rooj sib tham no yuav muaj ua lus Askiv. Thov hu rau peb yog tias koj xav tau kev txhais lus, kev txhais lus, lossis kev pabcuam. Koj tuaj yeem xa email waterutilityboard@cityofmadison.com , lossis mus rau lub rooj sib tham cov txheej txheem nrhiav tus xov tooj.
Nplooj ntawv no puas pab tau koj?