Skip to main content

District 14

Alder Sheri Carter

Image of Alder Sheri Carter

Alder Sheri Carter

Contact Information

Home Address:

3009 Ashford Ln

Council Office

Common Council Office:
210 Martin Luther King, Jr. Blvd
Room 417
Madison, WI 53703
Phone: (608) 266-4071
Fax: (608) 267-8669
WI Relay Service

Alder Carter’s Updates

Truman Olson Community Meeting - Update

September 23, 2020 11:36 AM

trumAN

Please join us for a Zoom Neighborhood Meeting regarding the proposed development for the Truman Olson Site on Park Street. This mixed-use affordable housing development will include a full-service grocery store and housing units specifically allocated for individuals with disabilities. The Rule Enterprises/Movin' Out Development Team will share design updates on the project.

Wednesday, September 30, 2020 - 6:30 to 8:00 PM

 • Join Zoom Meeting: https://madisonwi.link/tovirtual3 -
 • Meeting ID: 875 2086 2689 - Passcode: 874465
 • Phone: 1 301 715 8592

Additionally, the following two opportunities are available to review the plans and share input:

 • Project website: www.trumanolson.com  The presentation from the neighborhood meeting will be posted after September 30th.
 • Following the Sept 30th Zoom meeting, updated plans will be posted at Cargo Coffee, 1309 S. Park. Please stop by to review the plans while maintaining appropriate social distancing.  Comments and questions may be submitted to urbanassetsmadison@gmail.com.

Looking forward to the Zoom meeting!

Alder Tag Evers, district13@cityofmadison.com

Alder Sheri Carter, district14@cityofmadison.com


Únase a una reunión de nuestro vecindario por Zoom sobre el desarrollo urbano propuesto para el sitio Truman Olson en Park Street. Este desarrollo de viviendas asequibles de uso mixto incluirá una tienda de comestibles de servicio completo y unidades de vivienda asignadas específicamente para personas con discapacidades. El equipo de desarrollo de Rule Enterprises / Movin 'Out compartirá las actualizaciones de diseño del proyecto.

Miércoles, Septiembre 30, 2020 – desde las 6:30 hasta las 8:00 PM      

 • Unase por Zoom: https://madisonwi.link/tovirtual3
 • El ID de la reunion es: 875 2086 2689
 • Clave: 874465 - Telefono: 1 301 715 8592

Además, las siguientes dos oportunidades están disponibles para revisar los planes y compartir comentarios:

• Sitio web del proyecto: www.trumanolson.com La presentación de la reunión se publicará después del 30 de septiembre.

• Después de la reunión de Zoom del 30 de septiembre, los planes actualizados se publicarán en Cargo Coffee, 1309 S. Park. Por favor, pase para revisar los planes mientras mantiene un distanciamiento social adecuado. Se pueden enviar comentarios y preguntas a urbanassetsmadison@gmail.com

¡Los esperamos en la reunión por Zoom!

Concejal Tag Evers, district13@cityofmadison.com

Concejala Sheri Carter, district14@cityofmadison.com


oLSON

Thov koom nrog peb lub rooj sib tham rau zej zos txog qhov chaw Truman Olson nyob ntawm Park Street, chaw sib ntsib thiab kev sib tham yog ntawv computer los ntawm zoom. Peb yuav tham txog txoj kev tsim kho vaj tsev kom pheej yig suav nrog tsim cov tsev lag luam nyob rau qhov chaw no thiab tseem yuav tsim cov chaw nyob tsev tshwj xeeb rau cov neeg xiam oob khab. Lub chaw lag luam uas yuav tsim qhov chaw no: Kev Tsim Tsa Cov Koom Tes / Kev Tawm Kev Txhim Kho Pawg yuav qhia rau zej zos lawv cov qauv tsim kho tshiab thiab lawv tes haujlwm.

Wednesday, September 30, 2020 - 6:30 to 8:00 PM

 • Koom Zoom Sib Ntsib: https://madisonwi.link/tovirtual3
 • Chaw Sib Ntsib Tub Lej: 875 2086 2689
 • Tus Lej Nkag: 874465 - Xov Tooj: 1 301 715 8592

Ntxiv mus, ob txoj hauv qab no yog muaj los nhriav kev sib pab ntawm zej zos thiab sib tawm tswv yim:

Txoj Haujlwm qhov website: www.trumanolson.com Thaum sib tham tas lawm peb mam li qhia thiab tshaj tawm rau zej zos cov tes haujlwm tom qab lub Cuaj Hlis Vas Thij 30.
Tom qab lub rooj sib tham tag thaum Lub Cuaj Hlis Vas Thij 30, cov nqi qhia thiab tes haujlwm tshiab yuav muab tso rau tim Cargo Coffee, 1309 S. Park pub rau sawvdaws tau saib, yog koj xav pom cov lub ntawv qhia tshiab thov mus saib rau tim qhov chaw qhia tabsis thaum koj mus thov nco ntsoov nyob deb lwm tus thiab hnav koj daim ntaub npog ntsej muag. Yog koj muaj lus nug thov xa mus rau Urbanassetsmadison@gmail.com.

Peb cia siab tias koj yuav los koom nrog peb sib tham tim zoom!

Thawj Saib Cheeb Tsam 13, Alder Tag Evers, district13@cityofmadison.com

Thawj Saib Cheeb Tsam 14, Alder Sheri Carter, district14@cityofmadison.com
Email to a friend Email to a friend

Subscribe to Email List

Subscribe to the District 14 – Alder Carter email list:


By participating on this list the Wisconsin Public Records Laws may subject your email address to disclosure to third parties. By selecting "Yes" you are requesting that we treat your email address that you have provided to this list as confidential and you are also stating that you would not participate in this service if the City is obligated to release your email address to such third party requesters.


Archive

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Labels

City's Budget
Common Council
Conservation
Coronavirus
 • COVID-19 Update
Developments
Educational
Election Update
Employment/Job/Career Opportunities
Events and Celebrations
Forum
Health and Wellness
Meeting
Metro Transit
Safety Update
Streets
Transportation
Uncategorized
Updates
What to do with your Holiday Tree
Winter Update