Cov Me Nyuam Yaus

Me nyuam yaus txhais tias yog ib tus neeg uas muaj hnub nyoog qis dua 17 xyoo.

Lub tsev hais plaub rau me nyuam yaus tsis qhib rau zej tsoom lawm. Tsuas yog cov niam txiv thiab cov saib xyuas me nyuam thiaj tuaj yeem mus rau hauv lub chav hais plaub xwb.

Kev Yuam Cai Me Nyuam Yaus Tsis Yog Khiav Tsheb

Thov coj raws cov lus qhia, tab txawm lawv muaj tej ntaub ntawv sib txawv li tau sau cia rau sab nraum qab ntawm koj daim ntawv foob.

Koj yuav tsum ntaus nkag koj qhov lus daws teeb meem nyob rau los sis ua ntej hnub tim koj raug cob rau tsev hais plaub tshwj tsis yog koj nyob hauv Lub Khoos Kas Kev Txhim Kho Kev Ncaj Ncees (Restorative Justice Program). Koj tuaj yeem sau qhov lus daws teeb meem txog qhov ua txhaum, tsis sib cam (zoo thooj qhov ua txhaum) los sis tsis txhaum.

Yog tias koj tsis sau koj qhov lus daws teeb meem raws hnub tim hauv tsev hais plaub, koj yuav raug suav tias ua txhaum cai. Lub tsev hais plaub yuav xa ib daim ntawv txib txog ntawm cov kev txwv feem cai uas siv koj rooj plaub.

Cov Kev Yuam Cai Vim Qaug Dej Cawv

Yog pom tias koj ua txhaum cov kev yuam cai vim qaug dej cawv, lub tsev hais plaub tuaj yeem muab koj daim ntawv tso cai tsav tsheb ncua cia. Cov kev yuam cai los kuj yuav muaj nrog "kev raug nplua", los sis kev them nqi. Daim ntawv tsav tsheb raug muab ncua tseg rau:

  1. Kev yuam cai zaum xub thawj: 30 txog 90 hnub
  2. Kev yuam cai zaum tag los tseem yog nyob hauv ib xyoos xwb: Ib xyoos
  3. Kev yuam cai ob zaug los sis ntau tshaj ntawd nyob hauv ib xyoos: Ob Xyoos

Yog tias koj tsis muaj ntawv tso cai tsav tsheb, qhov kev raug ncua yuav pib thaum koj thov rau daim ntawv tsav tsheb. Qhov no ces yuav qeeb rau koj qhov muaj cai tau daim ntawv tso cai tsav tsheb.

Kawm paub ntxiv txog ntawm cov kev raug nplua rau cov kev yuam cai vim tseem qaug dej cawv.

Nqe no yuav tsis siv rau cov kev tsub txim ntawm kev tsav tsheb muaj cav thaum tseem qaug cawv (qaug cawv thaum tsav tsheb).

Nplooj ntawv no puas pab tau koj?