Ua kev them nqi

 • Hauv Oos Lais

  Koj tuaj yeem them nqi hauv oos lais uas yog siv daim npav credit los sis debit, los sis tus khauj nyiaj siv los sis as khauj khaws nyiaj cia (eCheck).

  Them Hauv Oos Lais (ua lus As Nkiv)

 • Los Ntawm Tus Kheej Kiag

  Koj tuaj yeem them los ntawm tus kheej kiag nyob ntawm lub qhov rais them nyiaj nyob rau ntawm Lub Tsev Hais Plaub Hauv Tuam Ceeb Nroog Lub Chaw Ua Hauj Lwm thaum lub tshev hais plaub qhib rau zej tsoom. Thov muab txhua yam cuab yeej siv es lev taus niv kaw kom txhob nrov suab thaum koj nyob ntawm lub qhov rais.

  Koj tuaj yeem them ua nyiaj ntsuab, tshev nyiaj, ntawv sau them nyiaj thiab npav Visa los sis Mastercard credit los sis npav debit.

  Lub Tsev Hais Plaub Hauv Tuam Ceeb Nroog Lub Chaw Ua Hauj Lwm
  210 Martin Luther King Jr. Blvd., Room 203
  Madison, WI 53703

 • Lub Thawv Ntsaws Ntawv

  Koj tuaj yeem muab qhov nyiaj tso rau hauv lub thawv ntsaws ntawv nyob rau ntawm lub City-County Building. Lub thawv ntsaws ntawv yog nyob ntawm qhov chaw nkag mus rau Martin Luther King Jr Blvd entrance.

  Sau "Madison Municipal Court" rau ntawm lub hnab ntawv. Sau kom muaj koj lub npe, hnub yug, tus npawb xov tooj, tus npawb foob nrog rau koj qhov nyiaj them.

  City-County Building
  210 Martin Luther King Jr. Blvd.
  Madison, WI 53703

 • Xa Ntawv

  Koj tuaj yeem them nyiaj los ntawm kev xa ntawv los ntawm kev xa daim tshev los sis nyiaj order rau:

  Municipal Court Office
  210 Martin Luther King Jr. Blvd., Room 203
  Madison, WI 53703

  Sau kom muaj koj lub npe, hnub yug, tus npawb xov tooj, tus npawb foob nrog rau koj qhov nyiaj them.

Thov Kev Pab

Yog koj tsis tuaj yeem them nyiaj tau los sis ua tsis tau raws lwm cov lus txib ntawm tsev hais plaub, koj yuav tsum txuas lus nrog lub tsev hais plaub ua ntej txog hnub tim.

Kev Tsis Them Cov Nqi

Nws tuaj yeem muaj txim loj yog koj tsis them koj cov nqi. Qhov muaj txim loj ces muaj nrog:

 • Daim ntawv tso cai tsav tsheb raug muab ncua cia
 • Ntaub ntawv tsheb raug muab ncua cia
 • Ua daim ntawv xa mus rau lub chaw ua hauj txheeb sau
 • Muaj kev cuam tshuam txog kev them se rov qab
 • Ua ntawv ntes kaw