Yog pom tias koj muaj kev yuam cai khiav tsheb, tus qhab nia kev ua txhaum yuav tau muab txhab mus rau koj tej ntaub ntawv tsav tsheb. Koj tuaj yeem nrhiav tau qhov ntau ntawm cov qhab nia ua txhaum nyob rau sab xis saum toj kawg ntawm lub ces kaum ntawm koj daim pib.

Yog tias koj tau txais 12 los sis ntau qhab nia ua txhaum dua ntawd, koj daim ntawv tsav tsheb yuav raug muab ncua cia. Koj yuav tau them $60 kom tau txais koj daim ntawv tsav tsheb rov qab nyob rau qhov kawg ntawm kev muab ncua.

Yog tias koj muaj daim ntawv tsav tsheb uas tseem yog ncua sij hawm soj saib, yuav tsis muaj cov qhab nia nyob rau
koj thawj daim pib lawm. Txawm li cas los, cov qhab nia yuav nce ua ob npaug nyob rau txhua daim pib tom qab koj thawj zaug.

Yog koj muaj lus nug txog ntawm koj cov ntaub ntawv sau tseg txog tsav tsheb thiab koj daim ntawv tso cai tsav tsheb, mus saib lub Wisconsin Chav Hauj Lwm ntsig txog Tsheb Muaj Cav (Wisconsin Department of Motor Vehicles) (ua lus As Nkiv) lub
vev xaib.

Kev Yuam Cai Khiav Tsheb Nquag Muaj

Kev Yuam Cai Cov Qhab Nia Ua Txhaum Nqi Raug Nplua
Qhov Khiav Ceev 3 – 6 qhab nia, nce raws qhov khiav ceev $98.80 – $439
Kev tsis nres raws cov paib nres 3 qhab nia $86.20 – $111.40
Kev tsis nres ntawm teeb liab 3 qhab nia $86.20 – $111.40
Kev tsis saib tom ntej tom qab li 4 qhab nia $86.20 – $527.00
Khiav raws qab ze dhau lawm 3 qhab nia $98.80 – $439.00