Koj tuaj yeem txuas nrog Lub Tsev Hais Plaub Hauv Tuam Ceeb Nroog hauv oos lais uas yog siv tus qauv no, los sis lwm txoj hauv kev.

  • Xa Email: municipalcourt@cityofmadison.com
  • Xa Ntawv:
    Municipal Court Office
    210 Martin Luther King Jr. Blvd., Room 203
    Madison, WI 53703
  • Fev: (608) 266-5930
  • Xov Tooj: (608) 264-9282

Txuas Nrog Lub Tsev Hais Plaub Hauv Tuam Ceeb Nroog