Cov Kev Sib Hais Plaub thiab Cov Kev Saib Qhov Tseeb

Lub Tsev Hais Plaub Hauv Tuam Ceeb Nroog yuav saib rau ntau yam kev sib hais plaub thiab cov kev saib qhov tseeb txog cov kev yuam cai ntawm lub Nroog cov cai. Cov kev sib hais plaub thiab cov kev saib qhov tseeb tshwm sim thaum cov neeg raug foob hais tias lawv tsis muaj txim ntawm qhov yuam cai. Nyob rau cov kev saib qhov tseeb, lub Nroog yuav muab pov thawj tias tus raug foob yeej ua txhaum ntawm cov kev yuam cai.

 1. Sau Qhov Lus Daws Teeb Meem

  Yog tias koj tau txais ib daim pib los sis daim ntawv foob, koj yuav tau sau qhov lus daws teeb meem.

  • Yog tias koj thov yeem txhaum los sis tsis muaj qhov sib cam li, tus kws txiav txim yuav teeb qhov raug nplua, thiab rooj plaub yuav raug kaw tseg.
  • Yog tias koj thov tsis txhaum, rooj plaub yuav tau muaj kev saib xyuas qhov tseeb.

  Sau qhov Lus Daws Teeb Meem

 2. Saib Xyuas Qhov Tseeb

  Nyob ntawm qhov saib xyuas qhov tseeb, koj thiab lub Nroog Tus Kws Lij Choj yuav sim hais daws rooj plaub. Yog tias koj tsis kam ua raws qhov kev pom zoo, rooj plaub yuav tau muaj kev saib xyuas qhov tseeb.

  Kawm paub ntxiv txog qhov kev saib xyuas qhov tseeb thiab txoj hauv kev thov kom dim qhov teeb meem.

 3. Saib Qhov Tseeb

  Koj thiab lub Nroog yuav tau tham txog koj cov rooj plaub, thiab tus kws txiav txim yuav txiav txim seb koj puas txhaum los tsis txhaum.

  Kawm paub ntxiv txog ntawm yam tshwm sim thaum saib qhov tseeb thiab txoj hauv kev thov kom dim qhov teeb meem.

Cov Kev Sib Hais Plaub Hauv Oos Lais

Lub Tsev Hais Plaub Hauv Tuam Ceeb Nroog yuav muab cov kev sib hais plaub coj los ua hauv oos lais uas yog siv Zoom.

Koj tuaj yeem thov koom cov kev hais plaub hauv oos lais tam li yog tus tuaj koom ntawm zoom.municipalcourt@cityofmadison.com. Cov neeg tuaj koom tuaj yeem saib tau cov kev hais plaub, tab sis koj yuav tsis tuaj yeem tham los sis sib tham thaum tab tom hais plaub.

Cov kev saib qhov tseeb yuav ua mus ntxiv kiag ntawm tus kheej thaum lub chav hais plaub qhib rau zej tsoom. Cov neeg tuaj koom tuaj yeem koom tau hauv Zoom txuas ntxiv los sis koom tau hauv xov tooj mus ntev li ntev tau raws li nws raug raws cai lij choj.

Cov Kev Sib Hais Plaub Hauv Oos Lais Tom Ntej No

DateTimeType of Hearing
Thursday, June 9, 202210:00 amContested Reopening
Thursday, June 9, 202212:00 pmTrial
Nplooj ntawv no puas pab tau koj?