Kev Foob

Yog tias koj tau txais ib daim pib los sis kev foob, koj yuav tsum sau koj qhov lus daws teeb meem nyob rau los sis ua ntej koj raug cob rau tsev hais plaub hnub tim. Yog tias koj tsis sau koj qhov lus daws teeb meem, koj yuav raug suav tias ua txhaum cai.

Koj tsis tas mus tshwm hauv tsev hais plaub yog tias koj sau koj qhov lus daws teeb meem nyob rau los sis ua ntej koj hnub tim mus hauv tsev hais plaub.

​​​​​​Sau qhov Lus Daws Teeb Meem

Koj yuav tsum sau ntawv ceeb toom rau lub tsev hais plaub paub txog yog muaj kev hloov chaw nyob txawv li qhov teev tseg nyob rau hauv koj daim ntawv foob.

Hauv Kev Daws Teeb Meem

Ua Txhaum los sis Tsis Pub Sib Cam

  • Yog koj thov lees Txhaum, koj lees txog qhov ua yuam cai.
  • Yog koj thov Tsis Pub Sib Cam li, kom hais tias koj muaj qhov txhaum los sis xyov tsis txhaum li. Koj xav koom qhov raug foob tag mus thiab yuav them qhov raug nplua. Pom tias koj ua txhaum, tab sis qhov tshawb pom no yuav tsis muab los tawm tsam koj vim tias lees txhaum lawm yog tias koj mus tshwm ntsej muag hauv tsev hais plaub cuam tshuam qhov raug hais no. Qhov feem ntau lawm yuav yog txoj hauv kev uas ceev tshaj plaws, tab sis nws yog qhov kawg.

Thaum koj sau koj qhov lus daws teeb meem, koj tuaj yeem suav tau nrog cov ntsiab lus uas koj xav kom lub tsev hais plaub ua zoo xav rau cov hom phiaj kev teem txim. Tus kws txiav txim yuav tshab xyuas daim ntawv uas tub ceev xwm tshaj tawm, lwm cov ntawv tshaj tawm txog rooj plaub, thiab koj tej ntaub ntawv ua ntej no, thiab lawv yuav pab koj teeb qhov raug nplua. Koj tsis tuaj yeem hloov koj qhov lus daws teeb meem tom qab teeb qhov raug nplua tiav lawm.

Kev them nqi yuav them kom txwm nyob rau 90 hnub txij koj hnub tim xub thawj hauv tsev hais plaub. Yog tias koj tsis tuaj yeem them tam sim, koj tuaj yeem thov ua lub phiaj xwm them.

Yog tias koj them rau koj qhov raug foob tag nrho lawm ua ntej koj hnub tim raug muab cob rau hauv tsev hais plaub, nws yuav muab xam tias tsis muaj qhov sib cav txog lus daws teeb meem.

Tsis Muaj Txim

Yog koj thov Tsis Muaj Txim, koj yuav tsis kam lees qhov raug sau nyiaj tawm tsam koj qhov kev yuam cai.

Lub tsev hais plaub yuav teem sij hawm hauv xov tooj kev sib sab laj ua ntej yuav muab los txiav txim nrog Tus Kws Lij Choj Hauv Nroog los sib tham txog rooj plaub.

Nplooj ntawv no puas pab tau koj?