Yog tias koj tsis tuaj yeem them, koj tuaj yeem thov rau qhov kev pab cuam zej zog dhau ntawm kev them. Tus kws txiav txim yuav tsum pom zoo rau koj qhov thov pab cuam zej zog. Koj yuav tau ua kev pab cuam zej zog yam tsis tau nyiaj paj rov qab nyob hauv Madison, Wisconsin, tshwj tsis yog tus kws txiav txim pom zoo nws ua ntej koj mus pab cuam.

Los thov rau kev pab cuam hauv zej zog, thov sau daim foos Nrhiav Kev Pab Cuam Hauv Zej Zog. Muab daim foos xa rov qab mus rau lub tsev hais plaub lub chaw ua hauj lwm nyob rau ib ntawm cov hauv kev hauv qab no:

 • Xa Email: municipalcourt@cityofmadison.com
 • Xa Ntawv:
  Municipal Court Office
  210 Martin Luther King Jr. Blvd., Room 203
  Madison, WI 53703
 • Fev: (608) 266-5930
 • Los Ntawm Tus Kheej (thaum lub tsev hais plaub qhib rau zej tsoom):
  Municipal Court Office
  210 Martin Luther King Jr. Blvd., Room 203
  Madison, WI 53703
  Txais Cov Lus Qhia