Koj tuaj yeem siv daim foos no los sau qhov lus daws teeb meem ua ntej koj hnub tim hauv tsev hais plaub. Koj tuaj yeem xa tau koj qhov lus daws teeb meem los ntawm xa ntawv, email, fev los sis hu xov tooj. Thov sau kom muaj koj lub npe, hnub yug, tus npawb foob, hom ntawm kev ua txhaum cai thiab hnub tim hauv tsev hais plaub.

 • Xa Email: municipalcourt@cityofmadison.com
 • Xa Ntawv:
  Municipal Court Office
  210 Martin Luther King Jr. Blvd., Room 203
  Madison, WI 53703
 • Fev: (608) 266-5930
 • Xov Tooj: (608) 264-9282
  Vim muaj neeg hu coob heev, thov ua zoo xav xa koj qhov lus daws teeb meem raws oos lais los sis email, xa ntawv, los sis fev yog tias ua tau.

Kawm paub ntxiv txog ntawm koj li hauv kev daws teeb meem.


Koj Cov Ntaub Ntawv Sib Txuas Lus
Thov sau kom muaj lub npe, lub npe nruab nrab thiab lub xeem.
Cov Ntsiab Lus Ntawm Rooj Plaub

Kuv xav sau qhov lus daws teeb meem nyob rau Cov Kev Foob los sis Cov Rooj Plaub.

Kev Foob los sis Rooj Plaub
Qhia Ntxiv Txog Kev Foob los sis Rooj Plaub
Qhia Ntxiv Txog Kev Foob los sis Rooj Plaub
Thov muab lus piav qhia rau txhua qhov kev foob los sis rooj plaub uas koj tab tom ua mus.