Muaj Feem Raug Nplua Cuam Tshuam Qhov OWI

Lub tsev hais plaub muaj lus qhia hais meej txog qhov nws yuav ua zoo saib txiav txim cov nyiaj raug nplua. Txawm koj yuav raug nplua nrog ob yam ntawm OWI thiab PAC, koj yuav raug nplua ib qho xwb. Lub tsev hais plaub los kuj yuav muaj lus txib tias koj koom nyob hauv Lub Khoos Kas Cuam Tshuam Tus Raug Teeb Meem uas cov neeg raug kev puas tsuaj loj vim yuam cai txog OWI los sis cov txheeb ze ntawm cov neeg uas tag txoj sia lawm los sis raug mob loj los ntawm qhov tus kws tsav tsheb tsis meej pem tham tsis tau txog ntawm qhov tsim kev puas tsuaj los ntawm OWI nyob rau lawv txoj sia thiab lwm tus txoj sia.

Cov nyiaj raug nplua tsub rau OWI/OWI nrog rau Qhov Tau Tswj Txwv Yeeb Tshuaj thiab/los sis Txwv Tsis Pub Muaj Cawv Nyob Hauv Ntshav (PAC) txog li .08 thiab Siab Dua Sauv:

 • Nyiaj Raug Nplua (ntxiv nrog $435 tsub nqi ntxiv rau kev txhim kho kev tsav tsheb thiab lwm cov nqi tseem ceeb): Thaj tsam li $735 txog $924
 • Daim Ntawv Tsav Tsheb Raug Muab Ywv Rov Qab Lawm: 6 txog 9 lub hlis, ntxiv nrog $200 sau nqi mus rau lub Chav Hauj Lwm ntsig txog Cov Tsheb Muaj Cav los ua kom koj daim ntawv tso cai tsav tsheb rov siv tau. Yog tias koj muaj daim ntawv tso cai tsav tsheb khiav lag luam (CDL) thiab muaj txim ua txhaum qhov OWI--tab txawm tias qhov ua txhaum OWI twb tsis yog tsav lub tsheb khiav ua lag luam los xij--koj yuav tsis muaj cai tsav lub tsheb khiav ua lag luam ntxiv lawm ntev li 1 xyoos (3-xyoos tsis muaj cai thauj tej khoom phom sij lawm)
 • Cov Qhab Nia: 6 qhab nia tawm tsam koj daim ntawv tso cai tsav tsheb (los sis muaj feem ntau tshaj ntawd yog tias tseem nyob rau qib raug soj saib xwb)
 • Kev Ntsuam Xyuas Cawv: Yuav kom siv (nyias muaj nyias tus nqi ntawm $300 rau qhov no)
 • Lub Cuab Yeej Tshuab Pa Ntsuas Cawv (Ignition Interlock Device, IID): Yog koj ua txhaum ntawm qhov OWI los sis Muaj Cawv Nyob Hauv Ntshav Tshaj Ciam Txwv (PAC) thiab koj li PAC yog .15 los sis siab dua ntawd, los sis yog tias koj ua txhaum lawm vim tsis kam mus ua raws qhov raug yuam koj sim seb puas muaj cawv hauv lub cev tom qab koj qhov raug ntes vim OWI los sis yog tias yav tag los koj yeem kheev ua txhaum cuam tshuam OWI uas ntev tshaj 10 lawm, lub tsev hais plaub yuav tsum txib kom koj txhob tsav hom tsheb uas yuav siv daim ntawv tsav tsheb "Qib D" (feem ntau lawm ces yog hom tsheb siv khiav lag luam suav nrog cov tsheb caij) rau ntev li ib xyoos pib txij thaum koj pib tau txais daim ntawv tso cai ua hauj lwm los sis thaum koj tau txais daim ntawv tso cai rov ua hauj lwm tau tom qab ncua sij hawm kev muab ywv lawm. Dhau li no l awm, lub tsev hais plaub yuav txib kom muab qhov IID nruab rau hauv txhua cov tsheb uas muaj koj lub npe tshwm hauv tsis hais lub npe luag hauj lwm los sis tej ntaub ntawv tsheb thaum koj tau txais daim ntawv tso cai ua hauj lwm los sis daim ntawv tso cai rov ua hauj lwm tau nyob rau thaum kawg ntawm koj ncua uas daim ntawv tso cai raug ywv. Koj yuav thov tau hais kev ncaj ncees kom zam ib hom los sis ntau hom tsheb uas muaj koj lub npe tshwm rau hauv daim ntawv pov thawj lub luag hauj lwm los sis tej ntaub ntawv tsheb. Nyob rau qhov thov hais kev ncaj ncees no lub tsev hais plaub yuav txiav txim seb nws puas tsim ua rau koj poob nyiaj ntau yog yuav kom koj mus nruab rau txhua hom tsheb uas muaj koj lub npe tshwm rau hauv hais txog lub luag hauj lwm los sis tej ntaub ntawv tsheb thiab seb puas muaj ib los sis ntau leej hais tias cov tsheb tsim nyog raug zam. Koj los kuj tseem thov hais kev ncaij ncees tau kom los txiav txim seb vim kev txom nyem koj tsis tuaj yeem them taus tus nqi tag nrho ntawm kev nruab thiab kev tswj lub cuab yeej IID nyob rau koj lub tsheb. Yog lub tsev hais plaub pom tias koj tsev neeg kev khwv tau nyiaj yog nyob txij los sis qis dua 150% ntawm Tsoom Fwv Lus Qhia Txog Qib Kev Txom Nyem (Federal Poverty Guidelines) lub tsev hais plaub yuav kam txo rau koj los ua 50% nyob rau hauv tus nqi ntawm kev nruab thiab tswj lub cuab yeej IID. Qhov kev txo nqi no yuav ua los ntawm lub tuam txhab uas nruab thiab tswj lub cuab yeej IID.

Thov Rau daim Ntawv Tso Cai Ua Hauj Lwm

Koj tuaj yeem thov rau daim ntawv tso cai ua hauj lwm nyob rau lub khauj tim uas koj nyob hauv zos ntawm Wischonsin Chav Hauj Lwm ntsig txog Cov Tsheb Muaj Cav (Wisconsin Dept. of Motor Vehicles) Cov neeg uas raug muab ncua los sis raug ywv qhov muaj cai tsis pub tsav tsheb yuav thov tau rau daim ntawv tso cai ua hauj lwm mus tsav tau ntawm tsev thiab mus hauj lwm los sis mus tom tsev kawm ntawv.

Kev Thov Rau lub Tsev Hais Plaub Qib Siab

Yog koj xav thov rau lub tsev hais plaub qib siab, koj yuav tsum sau ntawv thov rau lub tsev hais plaub qib siab thiab them cov nqi tsev hais plaub qib siab nyob rau 10 hnub txij hnub tim pib sau qhov lus daws teeb meem tias tsis txhaum cai hais txog qhov raug tsub nqi vim OWI.

Kev Thov Kom Rov Qab Tso Cai Rau Koj Daim Ntawv Tso Cai Tsav Tsheb

Koj yuav tsum ua kom tiav kev ntsuam xyuas cawv thiab tej pov thawj. Koj yuav tsum ua kom tiav ncua sij hawm kev raug ywv ntawd. Tag ntawd ces koj thov rau Cov Tsheb Muaj Cav thiab them tus nqi kom rov tso cai tsav tau. Ua li no ces koj yuav tsis poob koj qhov tso cai tsav tsheb rau lwm lub laj thawj lawm.

Kev Yuam Cai Thawj Zaug thiab Cov Kev Yuam Cai Ncau Tawm

Kev yuam cai thawj zaug ntawm OWI tsis yog kev raug tsub txim vim txhob txwm ua txhaum cai loj, tab sis kev yuam cai ntawm OWI zaum ob nyob rau hauv sij hawm 10 xyoos yuav muab suav tias yog kev tsub txim vim txhob txwm ua txhaum cai loj. Yog koj muaj txim txog ntawm kev yuam cai OWI zaum ob koj yuav raug teeb tseg tias ua txhaum cai loj.

Cov kev raug nplua hauv qab no yuav raug txib siv rau tus neeg uas muaj txim vim los ntawm kev yuam cai OWI zaum ob:

 • Raug nplua $350 txog $1,100 ntxiv nrog cov nqi yuam kom them thiab cov nqi thiab $435 OWI tsub ntxiv rau.
 • Raug kaw txij li 5 hnub mus txog 6 lub hlis.
 • Rov ywv daim ntawv tso cai tsav tsheb ntev li 12-18 lub hlis. Koj tsuas thov tau daim ntawv tso cai tsav tsheb ua hauj lwm 45 hnub tom qab ntawd thiab nws nce txog 12 lub hlis yog tias koj muaj 2 los sis ntau zaus tshaj ntawd txog kev yuam cai OWI nyob rau ncua sij hawm 5 xyoos.
 • Qhov yuam kom ntsuam xyuas rau nyias muaj nyias tus nqi lawm. Koj tsis tuaj yeem tau koj daim ntawv tso cai tsav tsheb kom rov tsav tau lawm kom txog thaum tom qab koj muab pov thawj rau Lub Chaw Ua Hauj Lwm Ntsig Txog Tsheb Muaj Cav tias koj ua tiav qhov kev ntsuam xyuas thiab them rau tus nqi kom kam rov siv..
 • qhov qhab nia 6 uas poob mus lawm thiaj mam li yuav tau koj daim ntawv tso cai tsav tsheb.
 • Lub tsev hais plaub yuav muaj lus txib tias koj li kev tso cai tsav tsheb yuav raug txwv rau cov tsheb uas muaj lub cuab yeej ua pa ntsuas cawv.

*Yog tias koj muaj daim ntawv tso cai tsav tsheb khiav lag luam (CDL) ces yuav tsis muaj cai tsav mus ib txhis li lawm hais txog daim ntawv tso cai tsav tsheb uas yog daim CDL.

** Qhov raug nplua, tsis ua raws sij hawm thiab ncua sij hawm daim ntawv tsav tsheb raug ywv yuav nce ua ob npaug yog tias muaj ib tus neeg hnub nyoog qis dua 16 xyoo nyob hauv tsheb nyob rau lub sij hawm yuam cai OWI zaum ob.