Cov Chav Dej

Cov chav dej rau poj niam thiab txiv neej muaj nyob hauv txoj kev loj hauv lub plawv tsev. Cov chav dej rau cov neeg xiam oob qhab los kuj muaj nyob rau (tshooj ob thiab tsooj hauv av). Lub chav dej rau neeg xiam oob qhab nyob rau tshooj ob yog rau poj niam txiv neej tib si.

Chaw Hloov Khaub Ncaws Rau Me Nyuam Mos

Lub chaw hloov khaub ncaws rau me nyuam mos yog muaj nyob rau ntawm ib sab lub chav dej rau neeg xiam oob qhab nyob rau tshooj ob.

Chav Pub Mis Rau Me Nyuam/Chav Nyob Ywj Siab

Lub Chav Nyob Ywj Siab muaj rau kev pub niam mis rau me nyuam, kev pub mis ntawm xub ntiag thiab kev thws mis rau me nyuam noj. Nws yog rau ntawm tshooj ob nyob tom ntej ntawm Chav 200.

Tshuab Ua Kas Fes thiab Muag Khoom Noj

Cov tshuab ua kas fes thiab muag khoom noj muaj nyob rau tshooj hauv av rau koj kev yooj yim siv.

Kais Dej Haus

Nws muaj tus kais dej haus nyob rau hauv txoj kev loj hauv plawv tsev.

ATM

Lub ATM uas ze tshaj plaws yog nyob rau tshooj ib, ze rau ntawm lub rooj vag nkag los rau Martin Luther King Jr Blvd. Yuav muaj cov nqi siv rau pab kev yooj yim siv.