Nyob ntawm lub rooj sib hais qhov saib xyuas qhov tseeb ua hauv xov tooj uas koj thiab lub Nroog Tus Kws Lij Choj sim los daws rooj plaub.

  • Yog tias koj kam pom zoo lawm, lub Nroog Tus Kws Lij Choj yuav xa ib daim ntawv pom zoo los txiav txim. Tus kws txiav txim tsis tas lees qhov kev pom zoo, tab sis feem ntau lawm yuav tau lees.
  • Yog tias koj tsis kam ua raws qhov kev pom zoo, rooj plaub yuav tau muaj kev saib xyuas qhov tseeb. Lub Nroog Tus Kws Lij Choj tuaj yeem muab lus qhia tswv yim rau koj txog ntawm txoj hauv kev txhawb koj rooj plaub.

Qhov no tsis yog kev ua phem txhaum cai yog li ntawd koj tsis muaj cai rau thov kws lij choj pab. Lub Nroog Tus Kws Lij Choj yuav tsis sawv cev koj los sis lub tsev hais plaub. Lub tsev hais plaub tseem coj nruab nrab.

Koj Cov Luag Hauj Lwm

Koj yuav tsum hu nyob rau koj hnub tim hauv tsev hais plaub los sib tham nrog lub Nroog Tus Kws Lij Choj, tshwj tsis yog koj tau ntiav ib tus kws lij choj los tshwm ntsej muag tam koj lawm. Yog tias koj tsis hu nyob rau tsib feeb ntawm koj qhov kev hais plaub, yuav pom tias koj ua txhaum.

Cov niam txiv tsis tuaj yeem qhia rau lawv cov me nyuam hais. Cov txij nkawm tsis tuaj yeem qhia rau lwm tus hais.

Yog koj hloov chaw nyob lawm ncua sij hawm rooj plaub, koj yuav tsum ceeb toom qhia rau lub tsev hais plaub txog ntawm qhov hloov nyob rau tsib hnub ua hauj lwm.