Rov Qhib Rooj Plaub

Koj tuaj yeem thov tau kom lub tsev hais plaub rov qhib koj rooj plaub yog tias koj xav kom lub tsev hais plaub los ua zoo xav rau lawv qhov kev tsub txim los sis yog tias koj tsis mus raws hnub tim tsev hais plaub.

Rov Qhib Dua Kev Lis Hauj Lwm

 1. Thov Kom Rov Qhib Rooj Plaub

  Koj tuaj yeem thov tau kom tus kws txiav txim rov qhib koj rooj plaub hauv oos lais los ntawm kev xa email, xa ntawv, los sis fev.

  Thov Kom Rov Qhib Rooj Plaub

  Rooj plaub yuav muab teem sij hawm sib hais thiab hu rau koj muab lus qhia.

 2. Qib Kev Rov Qhib Rooj Sab Laj nrog Lub Nroog Tus Kws Lij Choj

  Qib kev rov qhib lub rooj sab laj yuav ua hauv xov tooj. Koj yuav tau los sib tham txog koj tog neeg sab tov uas yog lub Nroog Tus Kws Lij Choj.

  • Yog tias koj kam pom zoo lawm, lub Nroog Tus Kws Lij Choj yuav xa ib daim ntawv pom zoo los txiav txim. Tus kws txiav txim tsis tas lees qhov kev pom zoo, tab sis feem ntau lawm yuav tau lees.
  • Yog tias koj tsis kam ua raws qhov kev pom zoo, koj yuav tau los sib hais plaub nrog tus Kws Txiav Txim.
 3. Kev Rov Qhib Sib Hais Plaub nrog Tus Kws Txiav Txim

  Kev rov qhib sib hais plaub nrog tus kws txiav txim yuav ua hauv oos lais uas yog siv Zoom, tshwj tsis yog tus kws txiav txim ho muaj lus txib koj mus kiag ntawm tus kheej los sis siv xov tooj. Peb yuav muab lus qhia koj txog ntawm kev siv Zoom thaum koj tau txais koj lub tsev hais plaub daim ntawv ceeb toom.

  Tus kws txiav txim yuav mloog ob tog lus thiab txiav txim seb yuav qhib los yuav tsis qhib rooj plaub dua lawm.

  • Yog tus kws txiav txim tsis kam rov qhib rooj plaub dua lawm, qhov kev txiav txim xub thawj yuav nyob li qub.
  • Yog tias tus kws txiav txim kam rau rov qhib roob plaub, koj yuav tau txais hnub tim nug xyuas qhov tseeb.

Qhov no tsis yog plaub ntug ua phem txhaum cai, yog li lub tsev hais plaub yuav tsis ua kev teem caij nrog tus kws lij choj los sawv cev koj. Txawm li cas los, koj yuav ntiav tau ib tus kws lij choj los sawv cev koj yog koj nyiam li ntawd.

Koj Cov Luag Hauj Lwm

Koj yuav tsum hu rau lub Nroog Tus Kws Lij Choj nyob rau koj hnub tim tsev hais plaub. Yog tias koj tsis hu nyob rau tsib feeb ntawm koj qhov kev hais plaub, qhov koj thov yuav tsis kam lees rau lawm. Qib ntawm koj rooj plaub yuav tsis hloov pauv.

Yog koj hloov chaw nyob lawm ncua sij hawm rooj plaub, koj yuav tsum ceeb toom qhia rau lub tsev hais plaub txog ntawm qhov hloov nyob rau tsib hnub ua hauj lwm.

Nplooj ntawv no puas pab tau koj?