Daim ntawv hu yog ib daim ntawv uas txib kom qee tus neeg tuaj rau ntawm tsev hais plaub rau nug xyuas qhov tseeb. Koj tuaj yeem tau txais cov ntawv hu los ntawm lub tsev hais plaub, los sis daus lauj tau cov ntawv hu hauv oos lais:

Nyob rau saum kawg, sau lub npe thiab chaw nyob ntawm tus neeg ua tim khawv uas koj tab tom sau ntawv mus hu. Yog tias koj paub lub chaw nyob ua lag luam thiab chaw nyob ntawm tsev, qhia ob qho tib si.

Tus tuav ntaub ntawv mam sau qhov seem. Thaum sau tiav lawm tus kws txiav txim plaub ntug yuav tsum tau kos npe rau daim ntawv hu. Yog tias tus kws txiav txim plaub ntug tsis khoom ua tam sim, peb mam txuas lus nrog koj uas yog siv tus npawb xov tooj uas koj qhia tseg, thiab peb mam hu koj thaum kos npe rau daim ntawv hu tiav lawm npaj txhij rau tuaj nqa.

Daim ntawv hu tsim nyog muab yam tsawg kawg ob vij ua ntej hnub tim nug xyuas qhov tseeb. Yog tias muaj cov xwm txheej uas saib tsis pom li, cov ntawv hu mam xa tuaj tom qab, tab sis nws yuav tsum tau siv yam tsawg kawg peb hnub ua ntej txog sij hawm nug xyuas qhov tseeb.

Kev Muab Daim Ntawv Hu

Nqa daim xub thawj thiab theej yam tsawg kawg ib daim cia. Koj muaj ib tus laus uas ntseeg siab tau, dhau ntawm koj tus kheej, cev kiag ntawm tus kheej ("muab") ib daim theej tawm ntawm daim ntawv hu cia ua tim khawv.

Cov ntawv hu yuav tsum xa kiag ntawm tus kheej. Tsis txhob xa raws kev xa ntawv mus rau tus neeg ua tim khawv los sis tsis txhob muab nplaum cia rau ntawm tus neeg ntawd lub qhov rooj. Nws yuav tsum tau muab kiag rau tus neeg ntawd los sis muab tso rau ib tus neeg muaj hnub nyoog qis kawg 14 xyoos uas nyob ntawm tus neeg ntawd qhov chaw nyob. Yuav zoo dua yog tias tseg cia rau ib tus neeg laus thiab yog tias koj tuaj yeem paub tseeb tias tus ua tim khawv ntawd yeej yuav nyob qhov chaw ntawd thaum koj mus lawm.

Kom tus neeg uas yuav ua tus ua tim khawv sau sab hauv qab ntawm daim ntawv hu tuaj ua tim khawv daim xub thawj. Nqa daim ntawv hu tuaj ua tim khawv daim xub thawj nrog qhov hauv qab uas tau sau cia ntawd mus rau qhov chaw nug xyuas qhov tseeb.

Cov Neeg Pab Lis Hauj Lwm

Koj tuaj yeem them rau qhov nqi pab lis hauj lwm pab rau cov ntawv hu tuaj. Cov neeg pab lis hauj lwm yog muaj npe nyob rau ntawm phau ntawv xov tooj. Lub Dane Khauj Tim Lub Chaw Ua Hauj Lwm Kav Tswj Nroog los kuj pab rau cov ntawv hu tuaj, rau qhov sau nqi.

Cov Nqi Rau Cov Ua Pov Thawj

Koj los kuj yuav tau them tus tuaj ua pov thawj thaum koj xa daim ntawv hu koj tuaj ua pov thawj. Cov nqi rau tus ua pov thawj yog $5.00 + $.20 rau ib mais kev (xam mais kev mus thiab los tib si ntawm tus neeg ntawd lub tsev mus rau ntawm lub tsev hais plaub). Koj yuav tsis tau txais rov qab tus nqi them rau tus ua tim khawv txawm koj yeej rooj plaub los xij.

Koj yuav tau them tus ua tim khawv ua nyiaj ntsuab, nyiaj tshev, los sis ntawv sau them nyiaj los sis ntawv tshev nyiaj. Yog tias ua tau, koj tus ua pov thawj kos npe rau daim ntawv lav nyiaj uas muaj hnub tim thiab qhov nyiaj koj tau them lawv. Nqa daim ntawv lav nyiaj mus rau qhov chaw nug xyuas qhov tseeb.