Lub Nroog raug sawv cev los ntawm lub Nroog Tus Kws Lij Choj lub chaw ua hauj lwm. Lub Nroog muaj lub luag hauj lwm txog kev qhia cov kev ua txhaum kom meej, kom txaus siab thiab pov thawj txaus ntseeg.

Daws Koj Rooj Plaub

Feem ntau lawm koj tuaj yeem daws koj rooj plaub ua ntej qhov kev saib qhov tseeb yog tias koj ua li ntawd yam tsawg kawg ib vij ua ntej koj hnub tim saib qhov tseeb. Hu rau lub Nroog Tus Kws Lij Choj Lub Chaw Ua Hauj Lwm ntawm (608) 266-4511 yog tias koj txiav txim daws rooj plaub.

Cov Kws Lij Choj

Tej zaum koj yuav los sis yuav tsis muaj tus kws lij choj sawv cev koj nyob ntawm qhov saib qhov tseeb. Lub Tsev Hais Plaub Hauv Tuam Ceeb Nroog cov saib qhov tseeb tsis cov tsub txim kev ua txhaum cai, yog li ntawd lub tsev hais plaub yuav tsis muab ib tus kws lij choj.

Npaj rau Koj Qhov Saib Qhov Tseeb

Ua ntej koj qhov kev saib qhov tseeb, koj yuav tau npaj txhawb rau koj rooj plaub. Qhov no tej zaum yuav muaj nrog cov ua tim khawv, pov thawj los sis ob yam tib si.

​​​​​Yuav tsis xam tias kev sau ntawv qhia siv tau ua pov thawj. Cov rooj plaub feem ntau, lawv yuav tsis pub vim lawv xav kom hais kiag. Dhau no lawm ces, kom cov neeg ua pov thawj tuaj txhawb koj rooj plaub lawm xwb.

Daim Ntawv Hu Cov Neeg Tuaj Ua Pov Thawj

Ua kom ntseeg tias koj cov neeg tuaj ua pov thawj yuav tsum muaj ntsej muag nyob rau thaum nug xyuas qhov tseeb. Koj yuav tau sau ntawv hu cov neeg tuaj ua pov thawj yam tsawg kawg ob vij ua ntej pib qhov kev nug xyuas qhov tseeb. Kawm txog ntawm txoj hauv kev sau daim ntawv hu cov neeg tuaj ua pov thawj.

Cov Lus Thov Pov Thawj thiab Tshawb Fawb

Sau tej pov thawj uas koj xav tau los txhawb rau koj rooj plaub. Koj tuaj yeem thov theej tub ceev xwm cov ntawv tshaj tawm uas cuam tshuam koj qhov nug xyuas qhov tseeb thiab daim npe ntawm cov neeg ua pov thawj. Kawm txog ntawm txoj hauv kev sau pov thawj los ua ke.

Yam Tshwm Sim nyob ntawm Qhov Nug Xyuas Qhov Tseeb

 1. Lub Nroog Rooj Plaub

  Lub nroog yuav tham txog lawv sab txog ntawm rooj plaub ua ntej. Qhov no feem ntau lawm cuam tshuam kev hu cov neeg ua pov thawj thiab kev nthuav tawm lwm hom ntawm pov thawj. Lub Nroog yuav hu koj mus qhia qhov tseeb tam li yog tus ua pov thawj nyob rau lawv rooj plaub.

  Koj yuav muaj lub hwv tsam los nug lub Nroog cov ua tim khawv. Muaj ciam txwv txog koj li lus nug txog qhov tseeb ntawm rooj plaub, tsis pub sib cav txog ntawm rooj plaub.

 2. Koj Lub Npe

  Thaum lub Nroog tau nthuav tawm lawv sab lawm txog ntawm rooj plaub, koj tuaj yeem hu koj cov neeg ua pov thawj thiab tham qhia tej pov thawj uas koj xav qhia. Koj yuav tau qhia qhov tseeb sawv cev tam koj.

  Lub Nroog Tus Kws Lij Choj lub chaw ua hauj lwm yuav nug koj cov neeg ua pov thawj, suav nrog koj yog tias koj qhia qhov tseeb.

 3. Kev Kaw Tseg Cov Kev Sib Cav

  Tom qab lub Nroog thiab koj tau tham qhia koj cov rooj plaub lawm, neb ob leeg tuaj yeem ua tau qhov kev kaw tseg kev sib cav. Lub Nroog yuav ua lawv li kev kawm tseg qhov kev sib chav ua ntej tso.

  Lub Nroog muaj lwm txoj hauv kev los sib hais nrog lawv tog neeg saib xyuas hauj lwm tom qab kev kaw cov kev sib cav lawm vim lawv muaj qhov saib tsis pom qhov ua tau pov thawj.

 4. Ua Txhaum los sis Tsis Txhaum Raws Kev Ntaus Nqi

  Tom qab kev kaw cov kev sib cav lawm, tus kws txiav txim yuav ua zoo xav txog txhua cov pov thawj. Tus kws txiav txim yuav ua zoo xav txog lub Nroog cov cai thiab txiav txim seb koj puas ua txhaum los sis tsis txhaum txog ntawm cov kev yuam cai.

Cov Kev Raug Nplua

Yog tias tsis pom koj mus rau ntawm koj qhov nug xyuas qhov tseeb los sis yog koj pom tias koj ua txhaum lawm, koj yuav tau them ntau tshaj qhov nyiaj uas sau rau hauv koj daim ntawv raug foob. Lawv tuaj yeem sau nqi ntxiv rau cov nqi ua pov thawj, cov nqi khiav tsheb thiab cov nqi ua ntawv hu.

Cov Kev Thov Kom Rov Qab Txiav Txim Dua

Nws muaj peb txoj hauv kev los thov kom rov txiav txim dua yog pom tias koj ua txhaum lawm. Txhua qhov yuav tau muaj kev sau nqi. Yog tias lub Nroog poob cai rau qhov nug xyuas qhov tseeb, lub Nroog los kuj tuaj yeem thov kom rov qab txiav txim dua.