Cov Lus Thov Tshawb Fawb

Muab txhua cov kev thov rau cov ntawv tshaj tawm los sis lwm cov ntaub ntawv sau mus rau lub Nroog Tus Kws Lij Choj Lub Nroog Tus Kws Lij Choj Lub Chaw Ua Hauj Lwm. Koj tuaj yeem thov tau lawv nyob rau koj qhov npaj nug xyuas qhov tseeb sib hais rooj plaub los sis nyob rau 30 hnub uas yog kev siv Daim Foos Thov Tshawb Fawb.

Yog koj muaj lus nug, txuas lus nrog tus Kws Lij Choj Lub Chaw Ua Hauj Lwm ntawm:

  • Xov Tooj: (608) 266-4511
  • Kws Lij Choj Lub Chaw Ua Hauj Lwm
    City-County Building
    210 Martin Luther King Jr. Blvd., Room 401
    Madison, WI 53703-3345

Tub Ceev Xwm Cov Ntawv Tshaj Tawm

Koj tuaj yeem thov theej tawm tub ceev xwm cov ntawv tshaj tawm los npaj rau qhov xyuas qhov tseeb.

Tus kws txiav txim yuav tsis nyeem tub ceev xwm daim ntawv tshaj tawm ua ntej qhov kev nug xyuas qhov tseeb. Ua ke no, tus kws txiav txim tsis tuaj yeem nyeem daim ntawv tshaj tawm nyob ntawm qhov chaw nug xyuas qhov tseeb tshwj tsis yog muaj qee tus neeg los ua pov thawj rau. Nyob rau nqee xwm txheej, daim ntawv tshaj tawm muaj teeb meem txog qhov tham qhia, thiab nws yuav tsis tuaj yeem kam ua pov thawj.

Daim Npe Cov Ua Pov Thawj

Koj los kuj thov tau daim npe ntawm cov ua pov thawj uas lub Nroog xav kom hu thaum nyob rau ntawm qhov chaw nug xyuas qhov tseeb. Feem ntau lawm cov npe muaj nyob rau hauv tub ceev xwm daim ntawv tshaj tawm yog cov pov thawj tus uas yuav tuaj tshwm nyob hauv tsev hais plaub.

Cov Duab, Cov Ntawv Qhia Kev thiab Cov Duab Kos

Yog tias cov duab, cov ntawv qhia kev los sis cov duab kos cuam tshuam rau rooj plaub, koj yuav nqa tau mus rau hauv tsev hais plaub. Tus neeg uas tau tsim tawm cov ntaub ntawv yuav tsum qhia qhov tseeb thaum sij hawm, qhov chaw, thiab txoj hauv kev uas lawv tsim tau nws los.