Coronavirus (COVID-19) Updates

Building Inspection is open to the public by appointment only.

For more on appointments and other services, please see the Building Inspection Coronavirus (COVID-19) page.

View all impacts to City service on the City's COVID-19 website.

Raising Chickens & Beekeeping

Last Updated: 08/27/2021

Search BI services

Contact

Zoning

  • (608) 266-4551
Chickens in Madison
Beekeeping in Madison
I want to build a fence

Translation Services

For interpreter, translator, materials in alternate formats or other accommodations, please call the Building Inspection Division at (608) 266-4551.

Español: Si necesita interprete, traductor, materiales en diferentes formatos, u otro tipo de ayuda para acceder a estos formularios, por favor llame al (608) 266-4551.

Hmoob: Yog tias koj xav tau ib tug neeg txhais lus, txhais ntawv, los sis xav tau cov ntaub ntawv pab kom paub txog cov lus qhia no, thov hu rau Chaw Haujlwm Koog Soj Ntsuam Tsev (Building Inspection Division) (608) 266-4551.

Report A Problem

  •  
  • Contact Building Inspection

  • get it done

  • connect

  • City News

  • Cityofmadison.com

  •